Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī

1.2 Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra IZM Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros izsludināja atklātu projektu konkursu “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”.

Konkursa mērķis – atbalstīt līdz pašvaldību projektus, kas vērsti uz starpnovadu un starpinstitūciju sadarbību dažādās darba ar jaunatni jomās (piemēram, digitālais darbs ar jaunatni, mobilais/ielu darbs ar jaunatni, jauniešu līdzdalība un iniciatīvas, sociālā iekļaušana, brīvprātīgais darbs, starptautiskais darbs ar jaunatni u.c.) jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī.

Pieejamais finansējums

Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums: EUR 4300.00.

Projekta iesniedzējs

Projekta iesniegumu konkursam iesniedz Latvijas novada vai pilsētas pašvaldība:

  • kura projekta ietvaros apņemas sadarboties ar vismaz vienu Latvijas pilsētas vai novada pašvaldību (vai novada teritoriālo vienību), kuras saskaņā ar plānoto teritoriālo reformu (saskaņā ar likumprojektu "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums") plānots apvienot vienā administratīvi teritoriālajā vienībā, un
  • kura iesniedz projekta iesniegumu projektā iesaistīto pašvaldību vārdā.

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Projektā atbalstāmās aktivitātes:

Projekta ietvaros atbalstāmi sadarbības pasākumi un aktivitātes starp Latvijas pašvaldībām ar mērķi izstrādāt un ieviest ilgtermiņa risinājumus (pieejas, sistēmas, programmas) dažādās darba ar jaunatni jomās pašvaldībās pēc reģionālās reformas, t.sk. veicinot starpinstitūciju (pašvaldības iestāžu un nevalstisko organizāciju) sadarbību pašvaldības ietvaros:

  • situācijas izpēte, pētījumi, kartēšana, konsultācijas ar jauniešiem, metodisko materiālu izstrāde, monitoringus u.c.;
  • darba grupas, sanāksmes, semināri, mācības, konsultatīvās padomes sanāksmes, ekspertu piesaiste;
  • jaunu pakalpojumu jauniešiem izstrāde un pilotēšana;
  • pašvaldībās esošo darba ar jaunatni pieeju, sistēmu, programmu izvērtēšana un salīdzināšana;
  • pašvaldību stratēģijas darbā ar jaunatni plānošana, izstrāde un pilnveide;
  • publicitātes nodrošināšanas un projekta rezultātu izplatīšanas pasākumi;
  • vietējās un starptautiskās pieredzes apmaiņas pasākumi, lai izvērtētu un ieviestu labās prakses piemērus dažādās darba ar jaunatni jomās.

Mentoru konsultācijas

Lai nodrošinātu papildu atbalstu pašvaldībām projekta mērķa sasniegšanai un darba ar jaunatni ilgtspējas nodrošināšanai, dalība konkursā paredz iespēju saņemt JSPA nodrošinātas individuālas mentora konsultācijas.

Kontaktpersonas:

Ilze Vonda
Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
Tālr.: 67358070
E-pasts: ilze.vonda[at]jaunatne.gov.lv

Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv