Par Valsts programmu

2020. gada 22. janvārī ir apstiprināta Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma (turpmāk – Valsts programma) 2020. gadam.

 Valsts programmas 2020. gadam mērķis ir nodrošināt informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu, lai radītu labvēlīgu vidi, kas palīdzētu jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, nodrošinot darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību.

Valsts programmas prioritātes 2020. gadam:

1) veicināt darba ar jaunatni sistēmas vienmērīgu attīstību Latvijas teritorijā, t.sk., stratēģisku darba ar jaunatni plānošanu vietējā līmenī;

2) stiprināt un paplašināt darba ar jaunatni nozīmi un veidus, lai, izmantojot piemērotas pieejas un metodes, izveidotu kontaktu un iesaistītu jauniešus dažādās līdzdalības aktivitātēs;

3) sekmēt jaunatnes organizāciju darbības attīstību, sadarbību ar valsti un pašvaldībām, kā arī starptautiskajām institūcijām jaunatnes politikas nozarē;

4) veicināt 11 jaunatnes mērķu ieviešanu saskaņā ar Eiropas Savienības Jaunatnes stratēģijā 2019.–2027. gadam noteikto.

Valsts programmas 2020. gada kopējais valsts budžeta finansējums ir EUR 517 652,00.

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Valsts programmas 2020. gadam ietvaros organizēs divus atklātos projektu konkursus:

1. Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī. Finansējums: EUR 77400,00 (projektu avansa maksājumiem 2020. gadā), EUR 3600,00 (atbalstam pašvaldībām konsultāciju veidā).

2. Atbalsts iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā. Finansējums: EUR 55800,00 (projektu avansa maksājumiem 2020. gadā).

Konkurss tiks dalīts divās daļās:

2.1. “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām un jauniešu līdzdalības veicināšanai”;

2.2. “Atbalsts jauniešu aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, mazinot pret tiem vērsto vardarbību un veicinot jauniešu garīgo veselību”.

 

Valsts programmas 2020. gadam ietvaros tiks turpināts darbs ar 2019. gadā apstiprinātajiem projektiem:

1. Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā. Finansējums: EUR 285168,00 (atbalstam biedrībām “Latvijas Jaunatnes padome”, “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”, “Latvijas Mazpulki”, “Streetbasket” un “Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”).

2. JSPA īstenos 2019. gadā Valsts programmas ietvaros apstiprināto projektu pārskatu izvērtēšanu un tiks veikti gala maksājumi īstenotājiem, kā arī nodrošināts finansējums atbalsta pasākumiem. Finansējums: EUR 15405,00.

Ar Valsts programmas īstenošanu saistītie normatīvie akti:

  1. Jaunatnes likums
  2. Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumi Nr.1243 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam”

 

Kontaktpersonas:
Ilze Vonda
Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
Tālr.: 67358070
E-pasts: ilze.vonda[at]jaunatne.gov.lv

Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv