Dokumenti

 

Starpposma pārskata saturiskā atskaite

Valsts programmas projekta saturiskās atskaites veidlapa. Tā ir jāaizpilda un jāiesniedz līdz 2020. gada 14. augustam.

Starpposma pārskata finanšu atskaite

Veidlapu aizpilda un iesniedz kopā ar valsts programmas projekta starpposma pārskata saturiskās atskaites veidlapu.  Klāt ir jāpievieno finanšu attaisnojuma dokumentu kopijas par projekta noslēgtajām aktivitātēm starpposma pārskatā, t.sk., konta Valsts kasē izraksts, konta Valsts kasē kopsavilkums, projekta virsgrāmata vai kontu apgrozījuma pārskats un citi ar projekta īstenošanu saistītie dokumenti.

Noslēguma pārskata saturiskā atskaite

Valsts programmas projekta noslēguma pārskata saturiskās atskaites veidlapa. Tā ir jāaizpilda un jāiesniedz 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām.

Noslēguma finanšu atskaite

Veidlapu aizpilda un iesniedz kopā ar valsts programmas projekta noslēguma pārskata saturiskās atskaites veidlapu. Klāt ir jāpievieno finanšu attaisnojuma dokumentu kopijas par tām projekta aktivitātēm, kas nebija noslēgtas projekta starpposma periodā, t.sk., konta Valsts kasē izraksts, konta Valsts kasē kopsavilkums, projekta virsgrāmata vai kontu apgrozījuma pārskats un citi ar projekta īstenošanu saistītie dokumenti.

Dalībnieku saraksta un darba kārtības veidlapa

Projekta dalībnieku saraksta un aktivitātes programmas paraugi.
NB! Ja projekta īstenotājs izmanto savu dokumenta sagatavi, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija.