Atbalsts jauniešu iekļaušanai sabiedrībā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra IZM Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros izsludināja atklātu projektu konkursu “Atbalsts jauniešu aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, mazinot pret tiem vērsto vardarbību un veicinot jauniešu garīgo veselību”

Konkursa mērķis – sekmēt grūti aktivizējamu jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, tai skaitā mazināt pret jauniešiem vērsto vardarbību un veicināt jauniešu garīgo labklājību, sniedzot atbalstu 10 biedrībām vai nodibinājumiem, kuru aktivitātes vērstas uz darbu ar jaunatni.

Pieejamais finansējums
Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums - EUR 2400.00.

Projekta iesniedzējs
Projekta iesniegumu konkursam iesniedz biedrība vai nodibinājums:
•    kura projekts ir orientēts uz darbu ar jaunatni (atbilstoši Jaunatnes likuma 12. panta trešajā daļā noteiktajam);
•    kurai nav piešķirts finansējums Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 2.1. sadaļas “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” ietvaros;
•    kura nav iesniegusi projektu konkursa 2.2.1. apakšsadaļā “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām un jauniešu līdzdalības veicināšanai”.

 

Projektā atbalstāmas aktivitātes, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, tai skaitā mazinot vardarbību jauniešu vidū un pret jauniešiem vērsto vardarbību, kā arī stiprinot jauniešu garīgo veselību un labklājību:
•    aktivitātes, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā un aktīvu to līdzdalību - mācības, pieredzes apmaiņas braucieni, ekspertu piesaiste, jaunu pakalpojumu un programmu izstrāde un pilotēšana, jauniešu iniciatīvas;
•    aktivitātes, kas sekmē jauniešu iniciatīvas un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē;
•    aktivitātes, kas rada jauniešiem emocionāli pieejamu, atbalstošu, iekļaujošu vidi un labvēlīgus apstākļus jauniešu diskusijām un citām jauniešu aktivitātēm, tai skaitā digitālā jaunatnes darba aktivitātes;
•    aktivitātes, kas nodrošina jauniešu dalību pasākumos, kas saistīti ar jauniešu interesēm, tiesībām un labklājību;
•    aktivitātes, kas veicina jauniešu dalību ar konkursa mērķi saistītos informatīvajos pasākumos, darba grupās, forumos un citos pasākumos;
•    neformālās mācīšanās aktivitātes, kas iedrošina no vardarbības cietušo jauniešu komunikāciju un sadarbību ar darbā ar jaunatni iesaistītajiem speciālistiem;
•    aktivitātes, kas veicina sabiedrības informētību par vardarbību jauniešu vidū un pret jauniešiem vērsto vardarbību, kā arī jauniešu garīgo veselību un labklājību.

Projekta īstenošanas periods
Projekta īstenošanas uzsākšanas datums: no 2020. gada 1. jūnija.

Projekta īstenošanas noslēguma datums: 2021. gada 31. maijs.

Projektu konkursam iesniedzamie dokumenti pieejami šeit

 

Kontaktpersonas:
Ilze Vonda
Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
Tālr.: 67358070
E-pasts: ilze.vonda[at]jaunatne.gov.lv

Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv