Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī

Konkursa "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem" mērķis ir atbalstīt līdz 20 pašvaldību projektus, kas vērsti uz vietējā līmeņa jaunatnes politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu ilgtermiņa plānveida darba ar jaunatni pašvaldībā attīstībai.

Finansējums: EUR 63 000,00.

Projekta pieteikumu konkursam var iesniegt pašvaldība, kurai:
•    ir spēkā esošs darba ar jaunatni plānošanas dokuments vai sadaļa par darba ar jaunatni jautājumiem ir iekļauta citā pašvaldības spēkā esošā attīstības plānošanas dokumentā, vai tiek izstrādāts darba ar jaunatni plānošanas dokuments vai sadaļa par darba ar jaunatni jautājumiem citā pašvaldības attīstības plānošanas dokumentā;
•    nav apstiprināts projekts Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam 1. sadaļas “Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās” 1.3.apakšadaļā “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī” paredzētā konkursa ietvaros.

Projektā atbalstāmās aktivitātes:
1) pasākumi, kas ir tieši saistīti ar ilgtermiņa risinājumu (pieeju, sistēmu, programmu) izstrādi un ieviešanu dažādās darba ar jaunatni jomās (jauniešu līdzdalība, digitālais darbs ar jaunatni, mobilais darbs ar jaunatni, jauniešu informēšana, darbs ar jaunatni starptautiskā līmenī, starpinstitucionālā sadarbība, sociālā iekļaušana, brīvprātīgais darbs, jauniešu iniciatīvas u.c.), piemēram, darba grupas, semināri, mācības, pieredzes apmaiņas, ekspertu piesaiste, konsultācijas ar jauniešiem, interešu aizstāvības pasākumi, metodisko materiālu izstrāde, pētījumi, monitoringa aktivitātes, jaunu pakalpojumu jauniešiem izstrāde un pilotēšana;
2) pasākumi, kas ir vērsti uz pašvaldībā ieviesto darba ar jaunatni pieeju, programmu u.c. izvērtēšanu, rezultātu izplatīšanu un ilgtspējas nodrošināšanu.

Ar projekta iesnieguma sagatavošanu un projekta īstenošanu saistītie normatīvie akti
1) Jaunatnes likums;
2) Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumi Nr.1243 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam”

Noderīga informācija:
Informatīvā semināra prezentācija
Metodiskais materiāls pašvaldībām

 

 

Kontaktpersonas:
Ilze Vonda
Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
Tālrunis saziņai: 67358070
E-pasts: ilze.vonda@jaunatne.gov.lv

Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālrunis saziņai: 67358070
E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv