Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam ietvaros izsludināja atklātu projektu konkursu "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai"

Konkursa mērķis – nodrošināt jauniešiem vienlīdzīgu piekļuvi jaunatnes organizācijām un Eiropas Savienības jaunatnes programmām, sniedzot atbalstu līdz 8 jaunatnes organizācijām to iniciatīvu īstenošanai un darbībai nepieciešamajam administratīvajam nodrošinājumam.

Projekta iesniedzējs
Projekta iesniegumu konkursam iesniedz – jaunatnes organizācija:

  • kura atbilst Jaunatnes likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem un 12. panta otrajā daļā noteiktajam;
  • kurai nav apstiprināts projekts un nav noslēgts līgums par atbalstu darbības nodrošināšanai Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam 2.sadaļas “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un iniciatīvām, veicinot iespējas jauniešu līdzdalībai” paredzētā konkursa ietvaros.

Jaunatnes organizācijai jābūt ierakstītai jaunatnes organizāciju sarakstā. Vairāk informācijas, lūdzam, skatīt šeit: http://jaunatne.gov.lv/lv/valsts-programma/ka-sanemt-atbalstu-iniciativai

Projektā atbalstāmās aktivitātes:
1. aktivitātes, kas vērstas uz visiem jauniešiem vienlīdzīgas piekļuves jaunatnes organizācijām un Eiropas Savienības jaunatnes programmām nodrošināšanu:
1.1. aktivitātes, kas sekmē jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
1.2. aktivitātes, kas vērstas uz neformālās izglītības programmu izstrādi, pilnveidošanu un ieviešanu;
1.3. aktivitātes, kas vērstas uz darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetenču uzlabošanu (piemēram, mācības, ekspertu piesaiste, pieredzes apmaiņas braucieni u.c.);
1.4. aktivitātes, kas vērstas uz jauniešiem atbalstošas un iekļaujošas vides izveidi, nodrošinot tās pieejamību (piemēram, aktivitātes, kas veicina jauniešu ar mazākām iespējām iesaistīšanos jaunatnes organizācijās vai Eiropas Savienības jaunatnes programmās u.c.);
1.5. aktivitātes, kas vērstas uz projekta īstenotāja kapacitātes stiprināšanu (piemēram, starptautiskās sadarbības stiprināšanas aktivitātes, kapacitātes stiprināšana dalībai Eiropas Savienības jaunatnes programmās, aktivitātes darba ar brīvprātīgajiem sistēmas ieviešanai vai pilnveidošanai, labās prakses pārņemšana, ekspertu piesaiste, biedru un brīvprātīgo mācības, jaunu biedru piesaistes aktivitātes u.c.);
1.6. citas aktivitātes, kas sekmē ar jaunatnes organizācijas darbību saistītos plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu;
2. pamatlīdzekļu iegāde projektā plānoto mērķu sasniegšanai.

Pieejamais finansējums
Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 3500.00 EUR.

Projekta īstenošanas periods
Projekta īstenošanas uzsākšanas datums – no 2019. gada 7. jūnija. Projekta īstenošanas noslēguma datums – līdz 2020. gada 5. jūnijam.

Finansējums: EUR 28 000,00.

Kontaktpersonas:
Ilze Vonda
Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
Tālrunis saziņai: 67358070
E-pasts: ilze.vonda@jaunatne.gov.lv

Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālrunis saziņai: 67358070
E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv