Atbalsts jaunatnes organizācijām jauniešu līdzdalības veicināšanai

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra IZM Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros izsludināja atklātu projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām un jauniešu līdzdalības veicināšanai”
 
Konkursa mērķis – aktivizēt jaunatnes organizāciju darbību un ilgtspēju, kā arī nodrošināt visiem jauniešiem vienlīdzīgu piekļuvi jaunatnes organizācijām, Eiropas jaunatnes programmām un darba ar jaunatni sniegtajiem pakalpojumiem, sniedzot atbalstu līdz 10 jaunatnes organizāciju sarakstā ierakstītām biedrībām, to iniciatīvu īstenošanai un kapacitātes celšanai.

Pieejamais finansējums
Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums - EUR 3800.00.

Projekta iesniedzējs
Projekta iesniegumu konkursam iesniedz jaunatnes organizācija:
•    kura ir ierakstīta jaunatnes organizāciju sarakstā (atbilstoši Jaunatnes likuma 6. panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem un 12. panta otrajā daļā noteiktajam);
•    kurai nav piešķirts finansējums Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 2.1. sadaļas “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” ietvaros;
•    kura nav iesniegusi projekta iesniegumu konkursa 2.2.2. apakšsadaļā “Atbalsts jauniešu aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, mazinot pret tiem vērsto vardarbību un veicinot jauniešu garīgo veselību”.

 

Jaunatnes organizācijai jābūt ierakstītai jaunatnes organizāciju sarakstā. Vairāk informācijas, lūdzam, skatīt šeit

 

Projektā atbalstāmās aktivitātes:
1) aktivitātes, kas veicina jauniešu iesaisti jaunatnes organizācijās un dalību Eiropas Savienības jaunatnes programmās:
•    aktivitātes, kas sekmē jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, motivāciju iesaistīties nacionāla un starptautiska mēroga pasākumos;
•    neformālās izglītības aktivitāšu plāna izstrāde, pilnveidošana un ieviešana;
•    jauniešiem pieejamas, atbalstošas un iekļaujošas vides veidojošas aktivitātes, kas nodrošinātu telpu jauniešu diskusijām par viņiem aktuāliem jautājumiem un veicinātu viņu iesaisti jauniešu aktivitātēs;
•    citas aktivitātes, kas sekmē konkursa mērķa sasniegšanu;

2) aktivitātes, kas vērstas uz jaunatnes organizācijas kapacitātes stiprināšanu, ja konkursa mērķa sasniegšanai tiek īstenota kāda no 1) punktā minētajām aktivitātēm:
•    materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde;
•    telpu labiekārtošana;
•    pamatlīdzekļu iegāde;

3) aktivitātes, kas veicina darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetenču uzlabošanu, ja konkursa mērķa sasniegšanai tiek īstenota kāda no 1) punktā minētajām aktivitātēm:
•    ekspertu piesaiste, biedru un brīvprātīgo mācības;
•    pieredzes apmaiņas braucieni, labās prakses pārņemšana;
•    starptautiskās sadarbības stiprināšanas aktivitātes, kapacitātes stiprināšana dalībai Eiropas Savienības jaunatnes programmās;
•    aktivitātes darba ar brīvprātīgajiem sistēmas ieviešanai vai pilnveidošanai;
•    citas aktivitātes, kas veicina darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetenču uzlabošanu.

Projekta īstenošanas periods
Projekta īstenošanas uzsākšanas datums: no 2020. gada 1. jūnija.

Projekta īstenošanas noslēguma datums: 2021. gada 31. maijs.

Projektu konkursam iesniedzamie dokumenti pieejami šeit

 

Kontaktpersonas:
Ilze Vonda
Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
Tālr.: 67358070
E-pasts: ilze.vonda[at]jaunatne.gov.lv

Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv