Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī

Konkurss "Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī"

Finansējums: 43 900,00 eiro. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 3500.00 eiro.

Konkursa mērķis – atbalstīt līdz 10 pašvaldību projektus, kas vērsti uz plānveida darba ar jaunatni sistēmas izveidi un attīstību vietējā līmenī.

Projekta pieteikumu konkursam var iesniegt pašvaldība, kura nav piedalījusies Eiropas Savienības programmas izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ilgtermiņa stratēģiskās partnerības projektā “Europe goes local- supporting youth work at the municipal level”.

Projektā īstenojamās aktivitātes
1) aktivitātes, kas ir tieši vērstas uz plānveida darba ar jaunatni sistēmas izveidi un attīstību pašvaldībā izvirzītajos darba ar jaunatni prioritārajos virzienos, un
2) dalība JSPA organizētajos atbalsta pasākumos (mācībās un individuālās konsultācijās) pašvaldībām plānveida darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī.

Aicinām pieteikties konkursam pašvaldības, kuras vēlas uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti savā pašvaldībā un ir gatavas aktīvi darboties projektā 12 mēnešus.
Konkursā aicināti pieteikties pašvaldību jaunatnes lietu speciālisti (vai citi darbinieki, kas veic darbu ar jaunatni vai ir atbildīgi par jaunatnes jomu), kuri ir saņēmuši atbalstu no savas pašvaldības dalībai projektā. No vienas pašvaldības projektā var paredzēt ne mazāk kā 2 cilvēkus, kas kopīgi darbosies projekta ietvaros.

Projekta ietvaros norisināsies mācības 4 moduļu ietvaros:
1.modulis. Jaunatnes politikas plānošana un sasaiste ar citām politikas jomām 
2019.gada 29.maijs – 31.maijs (3 dienas)
2.modulis. Sistēmas izveide un ieviešana darbam ar jaunatni pašvaldībā  
2019.gada 21.augusts – 23.augusts (3 dienas)
3.modulis. Darba plānu un vietēju iniciatīvas projektu īstenošana  
2019.gada 15.novembris (1 diena)
4. modulis. Projekta izvērtēšana un īstenotā darba plāna mērķu nostiprināšana ilgtermiņa darbam ar jaunatni pašvaldībā
2020.gada maijs (datums tiks precizēts)

Katrs modulis var ietvert klātienes mācības, kas veltītas dažādām tēmām, un/vai praktisku darbu vietējā līmenī pie izvirzīto mērķu sasniegšanas, ko papildina individuālas konsultācijas ar projektam īpaši piesaistītu mentoru.
Piesakoties konkursam, projektā paredzētajiem pašvaldības darbiniekiem  jāieplāno mācības norādītajos datumos.

 

Ar projekta iesnieguma sagatavošanu un projekta īstenošanu saistītie normatīvie akti
1) Jaunatnes likums;
2) Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumi Nr.1243 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam”;

 

Kontaktpersonas:
Ilze Vonda
Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
Tālrunis saziņai: 67358070
E-pasts: ilze.vonda@jaunatne.gov.lv

Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālrunis saziņai: 67358070
E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv