2019. gads

2019. gada 9. janvārī tika apstiprināta Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2019. gadam (turpmāk – Valsts programma). Valsts programmas mērķis ir nodrošināt informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu, lai radītu labvēlīgu vidi, kas palīdzētu jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, nodrošinot darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību.

Jaunatnes politikas prioritātes 2019. gadam:

  1.  veicināt ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošanu un attīstību vietējā līmenī;
  2.  atbalstīt jaunatnes organizāciju darbību jauniešu līdzdalības veicināšanai;
  3.  vienota modeļa izstrāde jauniešu neformālās izglītības atzīšanai valsts mērogā;
  4. 11 jaunatnes mērķu ieviešanas veicināšana saskaņā ar Eiropas Savienības Jaunatnes stratēģijā 2019.-2027. gadam noteikto.

Valsts programmas kopējais valsts budžeta finansējums EUR 332 484,00.

2019. gadā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Valsts programmas ietvaros organizēs četrus atklātos projektu konkursus:

  1. “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”. Finansējums: EUR 63 000,00.
  2. “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī”. Finansējums: EUR 43 900,00.
  3. “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un iniciatīvām, veicinot iespējas jauniešu līdzdalībai”. Finansējums: EUR 285 168,00.
  4. “Atbalsts jaunatnes organizācijām, to iniciatīvu īstenošanai un darbībai nepieciešamajam administratīvajam nodrošinājumam”. Finansējums: EUR 25 200,00.

Detalizēta informācija par atklātajiem projektu konkursiem tiks ievietota aģentūras tīmekļa vietnē sadaļā "Jaunumi".

IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2019. gadam

Ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas īstenošanu saistītie normatīvie akti:

  1. Jaunatnes likums
  2. Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumi Nr.1243 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam”

 

Kontaktpersonas:
Ilze Vonda
Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
Tālr.: 67358070
E-pasts: ilze.vonda[at]jaunatne.gov.lv

Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv