2018. gads

2017. gada 19. decembrī ir apstiprināta Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2018. gadam (turpmāk – Valsts programma). Valsts programmas mērķis ir nodrošināt informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu, lai radītu labvēlīgu vidi, kas palīdzētu jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, nodrošinot darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību.

Jaunatnes politikas prioritātes 2018. gadam:
1) veicināt ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošanu vietējā un reģionālā līmenī;
2) atbalstīt jaunatnes organizāciju iniciatīvas jauniešu līdzdalības veicināšanai;
3) vienota modeļa izstrāde jauniešu neformālās izglītības atzīšanai valsts mērogā;
4) darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālās pilnveides attīstīšana.

Valsts programmas kopējais valsts budžeta finansējums EUR 682 484,00.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra administrē piecas Valsts programmas projektu apakšsadaļas ar kopējo valsts budžeta finansējumu EUR 589 000,00:

1. atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem. Finansējums: EUR 105 000,00.

2. atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī. Finansējums: EUR 40 000,00.

3. strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana. Finansējums: EUR 4000,00 (2017. gadā apstiprināto projektu noslēguma maksājumu nodrošināšana).

4. atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā. Finansējums: EUR 350 000,00.

5. atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai. Finansējums: EUR 90 000,00.

Valsts programmas ietvaros tiks organizēti četri atklātie projektu konkursi ar mērķi:

1. sniegt atbalstu 30 pašvaldību projektiem, kas vērsti uz vietējā un nacionālā līmeņa jaunatnes politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu;

2. sniegt atbalstu 20 pašvaldību projektiem, kas vērsti uz plānveida darba ar jaunatni sistēmas izveidi vietējā līmenī;

3. sniegt atbalstu 15 jaunatnes organizāciju (saskaņā ar Jaunatnes likuma 6.panta pirmajā daļā ietvertajiem kritērijiem) iniciatīvu projektiem, lai veicinātu jauniešu līdzdalību;

4. sniegt atbalstu 12 pašvaldību, jaunatnes organizāciju, biedrību vai nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni, projektiem, kas vērsti uz mobilā darba ar jaunatni attīstību.

Detalizēta informācija par atklātajiem projektu konkursiem tiks ievietota aģentūras tīmekļa vietnē sadaļā “Jaunumi” un atbilstošajās apakšsadaļās 2018. gada sākumā.

Valsts programmas ietvaros tiks sniegts atbalsts biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” “Streetbasket”, “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” un “Latvijas Mazpulki” darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā saskaņā ar Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam ietvaros noslēgto vienošanos un Jaunatnes likuma 12.panta ceturtajā prim daļā noteikto.

IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2018. gadam
Grozījumi IZM Jaunatnes politikas valsts programmā 2018. gadam

Ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas īstenošanu saistītie normatīvie akti:
1. Jaunatnes likums
2. Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumi Nr.1243 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam”

 

Kontaktpersonas:

Ilze Vonda
Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
Tālr.: 67358070
E-pasts: ilze.vonda[at]jaunatne.gov.lv

Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv