2017. gads

2017. gada 10. janvārī ir apstiprināta Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2017.gadam (turpmāk – Valsts programma). Tā veidota, lai nodrošinātu gan Eiropas Savienības, gan nacionālā līmeņa jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu un pasākumu īstenošanu.

 

Jaunatnes politikas prioritātes 2017.gadam:

  • veicināt ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošanu vietējā un reģionālā līmenī;
  • atbalstīt jaunatnes organizāciju darbības attīstību, tostarp sadarbību ar valsti un pašvaldībām, kā arī starptautiskajām institūcijām jaunatnes politikas nozarē;
  • vienota modeļa izstrāde jauniešu neformālās izglītības atzīšanai valsts mērogā;
  • attīstīt darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālo pilnveidi.

Valsts programmas kopējais valsts budžeta finansējums – 561 493,00 EUR.

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra administrē četras Valsts programmas projektu apakšsadaļas ar kopējo valsts budžeta finansējumu 471 203,00 euro:

  • Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem (Valsts programmas 1.2.apakšsadaļa).
  • Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā (Valsts programmas 2.1.apakšsadaļa).
  • Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām pašvaldību un jaunatnes organizāciju partnerības stiprināšanai (Valsts programmas 2.2.apakšsadaļa).
  • Atbalsts studentu biznesa projektu konkursa “Radām novadam” norisei (Valsts programmas 2.3. apakšsadaļa).

Programmas ietvaros tiks organizēti trīs atklātie projektu konkursi, kur viens tiks vērsts uz jaunatnes politikas attīstību pašvaldībās, saskaņā ar vietējiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem, otrs nodrošinās atbalstu jaunatnes organizācijām, lai stiprinātu partnerību starp pašvaldību un jaunatnes organizāciju, savukārt trešais konkurss būs kā atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā.
Tiks sniegts atbalsts valsts dotāciju veidā biedrībai “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” un biedrībai “Latvijas Mazpulki” 100 000,00 EUR apmērā katrai, kā arī 29 140,00 EUR studentu biznesa projekta konkursa “Radām novadam” norisei (biedrība “Radām novadam”).

Tāpat tiks nodrošināts pētniecības un informatīvais atbalsts jaunatnes politikas nozarē, notiks apmācības jaunatnes lietu speciālistiem un pieredzes apmaiņa, kā arī atbalsts Latvijas Jauniešu galvaspilsētas 2017 aktivitātēm.

Programmas pasākumus īstenos Izglītības un zinātnes ministrija un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2017. gadam

Grozījumi Jaunatnes politikas valsts programmā 2017. gadam (.pdf)

Ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas īstenošanu saistītie normatīvie akti:
1. Jaunatnes likums
2. Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumi Nr.1243 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam”

 

 

 
Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv