2016. gads

  • nodrošināt informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu, lai radītu labvēlīgu vidi, kas palīdzētu jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, nodrošinot darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību.

2016.gada 26.janvārī ir apstiprināta Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2016.gadam (turpmāk – Valsts programma). Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra administrē trīs Valsts programmas apakšsadaļas ar kopējo valsts budžeta finansējumu 247 150 EUR:

  • atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu (Valsts programmas 1.4.apakšsadaļa);
  • atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos (Valsts programmas 2.1.apakšsadaļa);
  • atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā (Valsts programmas 3.1.apakšsadaļa).

Programmas pasākumus īstenos Izglītības un zinātnes ministrija un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

 

 
Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv