2014. gadsattīstīt jaunatnes politikas koordināciju valsts un vietējā mērogā, veicināt darba ar jaunatni sistēmas attīstību un vienmērīgu pārklājumu visā Latvijas teritorijā, sniegt atbalstu pašvaldībām darba ar jaunatni īstenošanai, īpaši darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem, sekmēt jaunatnes politikas īstenošanā iesaistīto personu profesionālo kvalifikāciju, savstarpējo sadarbību un informācijas apmaiņu, īstenot pieredzes apmaiņu starptautiskā līmenī;

veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, sekmēt jauniešu sociālo iekļaušanos, paplašinot viņu iespējas iegūt dzīvei un darba tirgum nepieciešamās zināšanas un prasmes, piedaloties neformālās mācīšanās aktivitātēs, brīvprātīgajā darbā un pašiniciatīvā.

Valsts programmas pasākumus īsteno Izglītības un zinātnes ministrija un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Valsts programmas kopējais valsts budžeta finansējums – 330 520 EUR 

Valsts programma 2014. gadam