Latvijas-Šveices sadarbības programmaLatvijas-Šveices sadarbības programma ir orientēta uz diviem mērķiem:

 1. veicināt ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanos starp Latviju un progresīvajām paplašinātās Eiropas Savienības dalībvalstīm un
 2. veicināt Latvijā ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanos starp dinamiskajiem pilsētu centriem un strukturālivājiem perifērajiem reģioniem.

2010. gadā Izglītības un zinātnes ministrija deleģēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai Šveices Konfederācijas apstiprinātās programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” īstenošanas funkciju.

Latvijas – Šveices sadarbības programmas "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" īstenošanas periods bija no 2011. gada 1. jūnija līdz 2017. gada 31. martam. Šī programma ietvēra divas komponentes:

 • Pirmās komponentes ietvaros tika izveidoti 26 multifunkcionāli jauniešu iniciatīvu centri  dažādās Latvijas Republikas pašvaldībās.

  Jaunizveidotie multifunkcionālie jauniešu centri ar neformālās izglītības metodēm veicina atbalstu jauniešu iniciatīvām, nodrošinot uz jauniešiem orientētus pasākumus un piedāvājot iespējas brīvā laika lietderīgai izmantošanai. Jauniešu centri ir arī informācijas ieguves punkts un atbalsta vieta jaunatnes organizāciju aktivitātēm.
   

 • Otrās komponentes ietvaros tika noorganizētas 109 apmācības  jauniešiem par dažādām jauniešiem aktuālām un noderīgām tēmām – apmācības uzņēmīguma veicināšanai, apmācības par starpkultūru izglītību, apmācības par mērķu izvirzīšanu un pašizaugsmi, apmācības par radošumu un inovācijām, u.c.

  Tika organizētas arī 74 apmācības jaunatnes darbiniekiem, lai pilnveidotu jaunatnes darbā iesaistīto profesionālās kompetences, apgūtu jaunas metodes darbam ar jaunatni. Komponentes ietvaros tika organizēti arī vairāki reģionāla un nacionāla līmeņa forumi un konferences, kā arī izstrādāti 15 metodiskie materiāli. Kopumā organizētajās apmācībās un pasākumos piedalījās vairāk nekā 5260 dalībnieki.

  Programmas ietvaros tika organizēta arī studiju vizīte uz Šveici, kuras ietvaros Latvijā izveidoto jauniešu centru darbiniekiem bija iespēja iepazīties ar to, kā darbs ar jaunatni norit Šveices Konfederācijā. Kopumā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar 10 jauniešu centriem, jaunatnes organizācijām vai jauniešu iniciatīvu grupām Šveicē.

Programmas ietvaros tika veikts pētījums par Latvijas un Šveices sadarbības programmas "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros īstenoto aktivitāšu ietekmi uz vietējo sabiedrību. 

Latvijas – Šveices sadarbības programmu "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.