Apmācības un pasākumi

 Projekta 2. komponentes mērķis

 Informācija par mērķgrupām un tēmām

 JAUNIEŠI
(tai skaitā ar ierobežotām iespējām)

1) Aktīvie jaunieši (grupu līderi, jauniešu NVO aktīvisti u.c.)
2) Skolēnu un studentu domju dalībnieki
3) Jaunieši vecumā no 13-16 g.
4) Jaunieši vecumā no 17-25 g.

 

 

 Aktīva līdzdalība
 Sociālo kompetenču attīstīšana
 Iniciatīvas un projektu attīstīšana
 Starpkultūru izglītība
 Veselīgs dzīves veids
 Mērķu izvirzīšana un personiskā attīstība
 Vienaudžu izglītība
 Radošu un inovatīvu aktivitāšu un projektu radīšana, veidošana un realizācija
 Āra dzīves aktivitātes un piedzīvojumu izglītība 

JAUNATNES DARBINIEKI
-Pašvaldību jauniešu centru darbinieki:

1) Centru vadītāji, politikas veidotāji, jaunatnes lietu speciālisti
2) Praktiskie jaunatnes darbinieki

 Jaunatnes politika
 Neformālā izglītība
 Neformālā izglītība praksē
 Praktiskais ilgtermiņa darbs ar jauniešiem
 Projektu izstrāde
 Jaunatnes darba profesionālie pamati
 Jaunie komunikāciju veidi, tehnoloģijas darbā ar jaunatni
 Āra dzīves aktivitātes un piedzīvojumu
izglītības metodes darbā ar dažādu grupu jauniešiem

JAUNATNES DARBINIEKI
–Citi, kas strādā ar jauniešiem:

1) NVO, kas iesaista aktivitātēs jauniešus
2) Skolotāji - klašu audzinātāji, ārpusstundu darba organizētāji,
direktoru vietnieki audzināšanas darbā
3) Sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, internātu,
sociālo pakalpojumu sniedzēji
4) Citi speciālisti (piemēram, policisti ar specializāciju
jauniešu lietās, probācijas dienesta darbinieki, nepilngadīgo ieslodzījuma vietu darbinieki utt.)

 Jauniešu līdzdalība - no uzrunāšanas, vajadzību
izvērtēšanas līdz projektu izstrādei un realizācijai kopā
ar jauniešiem, coaching kā līdzdalību atbalstošs jaunatnes darbs

 Sociālā iekļaušana un jauniešu līdzdalība, neformālās
izglītības pamati, pieredzes izglītība, programmas darbam
ar jaunatni

 

Sanda Roze
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas
Projektu koordinatore
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371  67356289
Fakss: +371 67358060
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv