Vebinārs: Jaunu migrantu politiskās līdzdalības veicināšana Eiropā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina pievienoties tiešsaistes kursam "Pievienojies un iesaisties: Jaunu migrantu politiskās līdzdalības veicināšana Eiropā", ko no 26. - 30. maijam tiešsaistes platformā Zoom organizē programmas Erasmus + Jaunatne darbībā Portugāles valsts aģentūra. Kurss ļaus jaunatnes darbiniekiem, projektu vadītājiem un projektu koordinatoriem iegūt zināšanas un prasmes, lai sekmīgi palielinātu migrantu un ar imigrāciju saistītu jauniešu politisko un pilsonisko līdzdalību vietējā un reģionālā līmenī Eiropā. Dalībnieki arī apgūs dažādus digitālos rīkus. Pieteikšanās līdz 12. maijam SALTO mācību vietnē.

Pašreizējā situācijā vairāk nekā nekad ir nepieciešama apzināta, informēta, uz sadarbību un atbalstu vērsta pieeja no jaunatnes darbiniekiem, lēmumu pieņēmējiem un pasniedzējiem, ieinteresētajām personām un galvenajiem nozares speciālistiem, vienlaikus sniedzot jauniešiem iespēju pēc iespējas labāk un ētiskāk izmantot tiešsaistes līdzdalības, izglītības un attiecību veidošanas telpas virtuālajā vidē. Visneaizsargātāko jauniešu grupu līdzdalībai tiešsaistē jābūt balstītai uz kopsadarbi un vēlmi radīt.

Gluži tāpat kā citiem jauniešiem, jaunajiem migrantiem piemīt enerģija, radošums un vēlme pēc pārmaiņām, un viņi var sniegt lielu ieguldījumu kopienu attīstībā un saliedētībā. Palielinot jauno migrantu un migrantu izcelsmes cilvēku pilsonisko un politisko līdzdalību, iestādes un organizācijas var radīt jaunus redzējumus un novatoriskas pieejas dažādiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras mūsu sabiedrība un Eiropas kopumā. Darbs kopā ar jauniem migrantiem un jauniešiem ar migrantu izcelsmi, iesaistot viņus politiskā un pilsoniskajā līdzdalībā esošajās struktūrās, ne tikai palielinās viņu piederības sajūtu, identitāti un aktīvu pilsonību Eiropas projektā, bet arī palīdzēs lauzt stereotipus un cīnīties pret diskrimināciju un vardarbību.

 

KURSA MĒRĶI

DOT IESPĒJU jaunatnes darbiniekiem, kuri strādā ar jauniem migrantiem un jauniešiem ar migrantu izcelsmi, labāk pārstāvēt viņu intereses un aktualizēt pašreizējās problēmas (piemēram, integrācija, identitātes konflikti, diskriminācija, nodarbinātība, izglītība, jaunatnes politikas trūkums un iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesā) ), izmantojot esošos tiešsaistes rīkus, resursus un platformas;

APGŪT KONCEPTUS par jaunatnes darbu, jaunatnes politiku, migrācijas un integrācijas politiku un institūcijām, kas ir saistītas ar migrantu jauniešu iesaistīšanu dažādos līmeņos (vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī), izprotot tiešsaistes darbu ar jaunatni un pieejamos rīkus, resursus un platformas;

IEPAZĪT jaunākās pieejas un metodes, jaunatnes darbinieku un jauno migrantu atbalstam, risinot tādus aktuālus jautājumus kā iekļaušana;

VEIDOT IZPRATNI par stratēģiju attīstīšanu, lai palielinātu piederības sajūtu un aktīvu līdzdalību un izvairītos no jauniešu radikalizācijas Eiropā;

PALIELINĀT Erasmus + projektu skaitu un kvalitāti.

 

MĒRĶGRUPAS

Jaunatnes darbinieki, jaunatnes politikas veidotāji un jaunie aktīvisti, projektu vadītāji un projektu koordinatori, ierēdņi, kas atbildīgi par jaunatnes nodaļām, jaunatnes organizācijām utt.

Kursa dalībniekiem:

- jāpārstāv vai jābūt aktīvi iesaistītiem pilsoniskās sabiedrības organizācijās, NVO, jauniešu NVO vai sabiedriskajā struktūrā, kas strādā ar kursa mērķa grupām;
- jābūt iespējai pilnībā apmeklēt kursu (sinhronās tiešsaistes sesijas)
- jāspēj sazināties angļu valodā;
- jābūt vismaz 18 gadus veciem;
- jādalās ar kursā iegūtajām zināšanām un jāievieš iegūtās prasmes ikdienas darbā ar jaunajiem migrantiem.

 

METODIKA UN TEHNISKĀS PRASĪBAS

Tiešsaistes kurss ietver interaktīvās sesijas, prezentācijas un tēmas izpētes, izmantojot dažādus tiešsaistes rīkus, ļaujot grupai dalīties pieredzē un izmantot jauniegūtās zināšanas, kas iegūtas kursa laikā.

Sesijas tiks sadalītas starp plenārsēdēm, lai atvieglotu darbu mazākās grupās. Paredzams, ka dalībnieki piedalīsies visā apmācības kursā un sniegs savu viedokli un pieredzi (detalizēta dienas programma).

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums - dators ar kameru un mikrofonu un uzticams interneta savienojums. Kursa galvenās digitālās platformas būs Zoom un Canvas. Dalībniekiem būs jālejuplādē Zoom un jāizveido konts vietnē canvas.net. Visi izvēlētie dalībnieki tiks uzaicināti uz iepriekšēju tikšanos (pre-meeting session), lai izpētītu galvenos rīkus, kas tiks izmantoti kursa laikā, dalītos ar savām vajadzībām un vēlmēm, nodibinātu pirmo kontaktu savā starpā un ar komandu un risinātu tehniskus jautājumus.

Pieteikšanās līdz: 
Otrdiena, Maijs 12, 2020 (All day)