Tiks īstenots projekts starpnovadu un starpnozaru sadarbības veicināšanai jaunatnes jomā

Krustpils novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru  par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas  2020. gadam 1. sadaļas “Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās” 1.2. apakšadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” projekta “KOPĀ vienā virzienā” īstenošanu.

Projekta mērķis ir uzsākt ilgtermiņa starpnovadu un starpinstitūciju sadarbību jaunatnes darba  jomā starp projektā iesaistītajām pašvaldībām un stiprināt jaunatnes jomā iesaistīto personu un institūciju kapacitāti.

Galvenās projekta aktivitātes: neformālās izglītības metodēs balstīts apmācību kurss un labās prakses un jaunas kompetences attīstošs pieredzes apmaiņas brauciens, regulāras darba grupas tikšanās, lai strādātu pie jaunatnes jomas attīstības ilgtermiņā.

Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunatnes jomā iesaistītās personas un institūcijas Jēkabpils, Krustpils, Viesītes, Salas un Aknīstes novados un  Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, ietverot jaunatnes lietu speciālistus, Jēkabpils BJC brīvā laika klubiņu vadītājus, pašvaldību jauniešu centru jaunatnes darbiniekus, jauniešu NVO līderus, Jauniešu domes līderus un neformālo grupu pārstāvjus. Otra projekta tiešā mērķa grupa ir projekta pašvaldībās- Krustpils, Jēkabpils, Salas, Viesītes un Aknīstes novadu pašvaldībās un  Jēkabpils pilsētā dzīvojošie jaunieši vecumā no 13-25 gadiem. Projektā kā sadarbības partneris iesaistīsies arī Jēkabpils Agrobiznesa koledža.

Projekta rezultātā tiks stiprināta izpratne par jaunatnes jomu pašvaldībās un jaunatnes jomā iesaistīto kapacitāte un sadarbība komandā, kā arī tiks attīstīts digitālais darbs ar jaunatni un, balstoties uz jauniešu vajadzību apkopojumu, izveidota ilgtspējīga un ilgtermiņā izmantojama digitālā jauniešu māja/platforma, kurā jauniešiem būtu iespēja ērtā un mūsdienīgā veidā iegūt informāciju par aktualitātēm un iespējām jaunatnes jomā pašvaldībā.

 

Projekta īstenošanas laiks no 2020.gada 3.septembra līdz 2021.gada 20.oktobrim

Projekta finansējums: EUR 4291,14