Stratēģiskās partnerības projekti inovāciju atbalstam – tava inovācija jaunatnes darbam Eiropā!

Atgādinām, ka 2017. gada 26. aprīļa projektu konkursā var iesniegt Stratēģiskās partnerības projektus inovāciju atbalstam. Tie ir plaša mēroga ilgtermiņa projekti, kuros iesaistās dažādu jomu partneri ar mērķi radīt jaunatnes jomai nozīmīgu rezultātu, piemēram, inovatīvu jaunatnes darba metodoloģiju, pētījumus par jaunatnes jomu, IT rīkus jaunatnes darbā un citus.

2017. gadā nacionālā prioritāte stratēģiskās partnerības projektiem ir kvalitatīva jaunatnes darba veicināšana, tāpēc prioritāte tiks piešķirta projektiem, kas veicina jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšanu, nodrošina jaunu metožu izstrādi darbam ar dažādu mērķa grupu jauniešiem, attīsta starpnozaru sadarbību jaunatnes darbā vai piedāvā citus efektīvus un mūsdienīgus risinājumus, kas ilgtermiņā sekmē kvalitāti jaunatnes darbā. Sīkāka informācija par prioritātēm šeit>>

Šajos projektos īpaša uzmanība jāpievērš:

- partnerības izveidošanai - izvēlētajam tematam jābūt vienlīdz aktuālam visiem projekta partneriem;
- projekta nepieciešamības pamatojumam - detalizēti jāizvērtē esošā situācija visās projektā iesaistītajās valstīs un jāpamato projekta nepieciešamība;
- projekta inovatīvā rezultāta aprakstam - detalizēti jāapraksta plānotais projekta rezultāts un tā saturs;
- atbilstošai projekta rezultātu izplatīšanai - projekta ietvaros jāorganizē plaša mēroga pasākumi atbilstošai mērķa grupai.
Citi Stratēģisko partnerības projektu kvalitātes kritēriji un to skaidrojums atrodams Ekspertu vadlīnijās.

Atgādinām, ka Stratēģiskās partnerības projektus labās prakses atbalstam (t.sk., starptautiskās jauniešu iniciatīvas) šajā konkursā iesniegt nevar.

Plašāka informācija par projektu iesniegšanu vai pieteikuma veidlapas aizpildīšanu šeit>>

Vai arī sazinieties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatori Jutu Reķeli, e-pasts: juta.rekele[at]jaunatne.gov.lv, tālr.: 67358062.