Runā! Rīkojies! Eiropas jaunatnes darbs attīsta jauniešos demokrātiskās vērtības un aktīvu pilsoniskumu (Speak UP, Step UP!)

Berlīnē (Vācija) no 2017. gada 16. līdz 18. oktobrim norisināsies Eiropas līmeņa konference par programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" praksi, ietekmi un nākotnes lomu demokrātisko vērtību, attieksmju un aktīva pilsoniskuma  popularizēšanā starp jauniešiem Eiropā. Pieteikšanās līdz 27. augustam!

Konferences mērķis

Stiprināt programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" lomu un ietekmi, popularizējot aktīvu pilsoniskumu un kopējas Eiropas vērtības (plurālismu, nediskrimināciju, toleranci, taisnīgumu, solidaritāti un vienlīdzību) sasakaņā ar programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" mērķiem un Parīzes deklarāciju.

Konferences uzdevumi:

 • izzināt, dokumentēt un svinēt dažādo politiskās izglītības praksi programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā", kas sniedz jauniešiem iespēju izkopt vērtības (piemēram, brīvību, toleranci un anti diskrimināciju) un sociālpolitisko izmaiņu veikšanu;
 • apkopot pierādījumus tam, kā jaunatnes darbs programmas ietvaros atbilst Eiropas sabiedrības politiskajiem un sociālajiem izaicinājumiem, kurus paši jaunieši uzskata par būtiskiem;
 • problematizēt un debatēt par izaicinājumiem un dillemām, kas rodas īstenojot uz vērtībām balstītus programmas mērķus un praktizējot vērtībās balstītu jaunatnes darbu Eiropas un starptautiskā līmenī;
 • apsvērt Eiropas Jaunatnes programmu un izglītības tradīciju vēsturi, kā no tām attīstījās tālākā starptautiskā jaunatnes darba prakse, kritiskā pedagoģija un starpkultūru politiskā izglītība programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā";
 • identificēt "robus", kas varētu tikt aizpildīti, rādītājus, kas atbilst vajadzībām, iespējas sadarbībai un rekomendācijas  nākotnes aktivitātēm, kas varētu atbalstīt un nodrošināt nākotnē efektīvu iesaisti programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ar Eiropas sabiedrības politiskajiem un sociālajiem izaicinājumiem;
 • sasaistīt dažādus politiskos un praktiskos procesus, kuros tiek pievērsta uzmanība šiem procesiem, par tiem debatē, tos attīsta un par tiem lemj, lai nodrošinātu efektīvu tās integrāciju ar citām iniciatīvām, kurām ir līdzīgi mērķi.

Konferences dalībnieki
Konferencē piedalīsies ap 100 dalībniekiem no visas Eiropas. Šī konference ir paredzēta tev, ja uz vismaz vienu no tālāk minētajiem punktiem vari atbildēt apstiprinoši:
•    tu šobrīd īsteno vai esi īstenojies "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektus (jebkura no pamatdarbībām), kuru mērķis ir bijis pievērsties mūsdienu politiskajiem un sociālajiem izaicinājumiem ar jauniešiem;
•    tu strādā ar jauniešiem projektos vai vadi projektus, kā rezultātā tev veidojas ciešs kontakts ar jauniešiem;
•    tu esi aktīvi izmantojis dažādas neformālās izglītības vai jaunatnes darba pieejas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektos;
•    tu izmanto vai esi izmantojis programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektus, lai attīstītu jauniešos aktīvu pilsoniskumu, politisko pratību un sociālo aktivitāti;
•    tu vadi organizāciju, asociāciju, institūciju vai tīklu, kas aktīvi popularizē vērtības, kuras atbalsta aktīvu jauniešu pilsoniskumu, izmantojot politisko vai vērtībās balstīto izglītību Eiropas jaunatnes jomā;
•    tu esi atbildīgs par politikas, kas atbalsta pilsonisko un politisko izglītību (piemēram, jaunatnes politika, pētījumi, neformālās izglītības un jaunatnes darba atzīšana, Nacionālās aģentūras), attīstību un īstenošanu.

Visiem dalībniekiem jābūt gataviem dalīties ar savu specifisko pieredzi, strādājot ar starptautisko jaunatnes darbu un tā attīstību, programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un/vai citās Eiropas jaunatnes programmās.

Papildu informācija:
Programma
Apraksts angļu valodā

Kā pieteikties?

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 27. augustam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/speak-up-step-up-european-youth-work-empowering-young-people-s-democratic-values-active-citizenship.6528/.

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).
   

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!
 

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv