Publicētas programmas “Erasmus+” vadlīnijas, 2014. gadā pieejams finansējums 1,8 miljardu eiro apjomā

Organizācijas, kas vēlas 2014. gadā iegūt “Erasmus+” programmas finansējumu (tā ir Eiropas Savienības jaunā izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programma), no šodienas var sākt gatavot pieteikumu. Jaunās “Erasmus+” programmas vadlīnijas, kurās paskaidrots, kā pieteikties, ir pieejamas te. Programmā var piedalīties organizācijas, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes vai sporta jomā. No janvāra beigām tās var elektroniski iesniegt pieteikumu finansējuma saņemšanai. Fiziskas personas nevar iesniegt pieteikumu finansējuma saņemšanai, tām ir jāsazinās ar savu universitāti, koledžu vai citu organizāciju, kas sagatavos pieteikumu. Pirmais projektu iesniegšanas termiņš 17.marts.

“Programmas “Erasmus+” uzsākšana nu ir sagatavošanas posma noslēgumā, un varam uzsākt tās īstenošanu. Aicinu organizācijas rūpīgi iepazīties ar programmas vadlīnijām, lai brīdī, kad varēs elektroniski iesniegt pieteikumu, organizācijas būtu gatavas. “Erasmus+” budžets ir pieaudzis par 40 %, un tas nozīmē, ka nākamajos septiņos gados finansējumu saņems vairāk nekā četri miljoni cilvēku, tostarp studenti, praktikanti, pasniedzēji un brīvprātīgie,” teica ES izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu.

Kopumā 2014. gadā no “Erasmus+” varēs saņemt 1,8 miljardus eiro šādiem mērķiem:
•veicināt mobilitātes iespējas studentiem, praktikantiem, pasniedzējiem un citiem izglītības darbiniekiem, jauniešiem, kas piedalās jauniešu apmaiņas projektos, jaunatnes līderiem un brīvprātīgajiem. Mācību mobilitātes projektiem pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2014. gada 17. marts;
•izveidot vai uzlabot partnerību starp izglītības, apmācības un jaunatnes iestādēm un organizācijām, no vienas puses, un darba devējiem, no otras puses. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2014. gada aprīlī;
•atbalstīt dialogu un pierādījumu iegūšanu, kas nepieciešami, lai modernizētu izglītības, apmācības un jaunatnes lietu sistēmas.

Konsorciji, koordinējošās organizācijas un grupas var iesniegt vienu pieteikumu vairāku organizāciju vārdā. Līdzīgi kā universitātēm un apmācības iestādēm pirmo reizi finansējums tiks piešķirts arī jaunām inovatīvām partnerībām —zināšanu apvienības un nozaru prasmju apvienības nodrošinās sinerģiju starp akadēmisko vidi un darba pasauli, dodot iespēju augstskolām, apmācītājiem un uzņēmumiem veicināt inovāciju un uzņēmīgumu, kā arī izstrādāt jaunas mācību programmas un paaugstināt kvalifikāciju, tādējādi novēršot prasmju trūkumu.

Sportā īpaša uzmanība pievērsta starptautiskiem projektiem, kas atbalsta tautas sportu un risina tādas starptautiskas problēmas kā spēļu rezultātu pasūtīšana, dopings, vardarbība un rasisms, un kas veicina labu pārvaldību, dzimumu vienlīdzību, sociālo iekļaušanu un visu iedzīvotāju fizisko aktivitāti.

Vispārīga informācija
Programmas “Erasmus+” vadlīnijās  izklāstīti mērķi, prioritātes, finansējuma saņemšanas iespējas katrā darbības jomā. Sniegta arī tehniskā informācija par pieteikšanos finansējuma saņemšanai un atlases procesu, kā arī par finanšu un administratīvajiem noteikumiem.

Programmā “Erasmus+” apvienotas visas līdzšinējās ES finansēšanas sistēmas izglītībai, mācībām un jaunatnei, tostarp Mūžizglītības programma (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programma “Jaunatne darbībā” un piecas starptautiskās sadarbības programmas (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink un programma sadarbībai ar rūpnieciski attīstītajām valstīm). Tajā pirmo reizi paredzēts atbalsts arī sportam. Programma pretendentiem palīdzēs saprast pieejamās iespējas, dažādas lietas tiks vienkāršotas, kas atvieglos piekļuvi programmai un finansējuma iegūšanai..

Programma “Erasmus+” tiek uzsākta laikā, kad ES bez darba ir gandrīz seši miljoni jauniešu un kad dažās valstīs jauniešu bezdarba līmenis pārsniedz 50 %. Tajā pašā laikā ir divi miljoni brīvu darbvietu un trešdaļa darba devēju sūdzas par grūtībām atrast darbiniekus, kuriem būtu vajadzīgās prasmes. Tas liecina, ka Eiropā ir prasmju trūkums. “Erasmus+” palīdzēs to novērst, dodot cilvēkiem iespēju ārzemēs studēt, piedalīties apmācībās, iegūt darba vai brīvprātīgā pieredzi.

Eiropas izglītības, apmācību un jaunatnes organizāciju un sistēmu kvalitāte un atbilstība reālajām vajadzībām paaugstināsies, pateicoties ES sniegtajam atbalstam , lai uzlabotu mācīšanas un mācīšanās metodes, izstrādātu jaunas mācību programmas un lai pedagogiem un jaunatnes darbiniekiem rastos papildu iespējas profesionāli pilnveidoties. Tā uzlabosies arī tāpēc, ka būs ciešāka sadarbība starp izglītības nozari un darba pasauli.

Posmam no 2014. gada līdz 2020. gadam iedalītajā 14,7 miljardus lielajā budžetā ir ņemta vērā nākotnē gaidāmā inflācija, un kopumā budžets par 40 % pārsniedz pašreizējo. Gaidāms, ka papildu līdzekļus piešķirs augstākās izglītības mobilitātei un kapacitātes celšanai ārpussavienības valstīs. Sarunas par to beigsies 2014. gadā.

Kas notiks tālāk
Ieinteresētās organizācijas aicinām izlasīt programmas vadlīnijas, lai uzzinātu vairāk par dažādajām finansējuma saņemšanas iespējām. Aicinām organizācijas iesniegt pieteikumu (vairumā gadījumu — elektroniski) savas valsts kompetentajām aģentūrām vai Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai.

Programmas video: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm (sadaļā "Press materials")

Kur meklēt sīkāku informāciju
Programmas vadlīnijas un aicinājums iesniegt projektus pieteikumus
Eiropas Komisija: programmas “Erasmus+” tīmekļa vietne
Programma “Erasmus+” sociālajā tīklā “Facebook”
Pievienoties sarunai tviterī #ErasmusPlus
Komisāres A. Vasiliu tīmekļa vietne
Sekojiet A. Vasiliu tviterī @VassiliouEU
Par programmu „Erasmus+” Latvijā: www.viaa.gov.lv un www.jaunatne.gov.lv.