Pirmais 2019. gada programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" konkurss

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk - aģentūra) izsludina programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” pirmo 2019. gada projektu konkursu. Aicinām visus, kuri vēlas īstenot starptautiskas idejas jaunatnes jomā, iesniegt projektu pieteikumus līdz 2019. gada 5. februārim plkst. 13:00 pēc vietējā laika tiešsaistē - tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home.

Pieejamais finansējums “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2019. gada pirmajā projektu konkursā

Kopējais plānotais finansējums 2019. gada pirmajā projektu konkursā ir 612 632.10 eiro:

 1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem kopā – 468 230.66 eiro, no kuriem 117 057.67 eiro projektiem ar ES kaimiņvalstīm.
 2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projektiem labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautisko jauniešu iniciatīvas projektiem – 106 631.18 eiro.
 3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” Jaunatnes dialoga projektiem – 37 770.26 eiro.

Projektu pieteikumu iesniegšana  
2019. gada pirmajā projektu konkursā var iesniegt projektu pieteikumus šādos projektu veidos:

 • 1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti;
 • 2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā” projekti labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautiskās jauniešu iniciatīvas;
 • 3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” Jaunatnes dialoga projekti.

Svarīgi! 2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā” inovāciju atbalstam projektu pieteikumus varēs iesniegt otrajā projektu konkursā (konkursa beigu termiņš 30. aprīlis plkst. 13:00 pēc vietējā laika).

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2019. gada prioritātes

Saskaņā ar programmas “Erasmus+” vadlīnijām 2019. gadā jaunatnes jomas projektos izvirzītās prioritātes ir:

1. pamatdarbības projektos

 • pievēršanās sociāli atstumtiem jauniešiem, veicinot dažādību, starpkultūru un starpreliģiju dialogu, vienotas neatkarības vērtības, iecietību un cieņu pret cilvēktiesībām, kā arī projektiem, kas uzlabo jauniešu plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, kritiskās domāšanas prasmes un iniciatīvas apziņu;
 • jaunatnes darbinieku nodrošināšana ar iemaņām un metodēm to profesionālai attīstībai, ieskaitot digitālo darbu ar jaunatni, kas ir nepieciešamas sabiedrības kopējo pamatvērtību nodošanai grūti sasniedzamām jauniešu grupām un arī izteiktas radikalizācijas novēršanai jauniešu vidū.

Ņemot vērā kritisko situāciju Eiropā un faktu, ka jauniešu darbs, neformālās izglītības aktivitātes un brīvprātīgais darbs var būt būtiski saistīts ar bēgļu, patvēruma meklētāju un migrantu vajadzībām un/vai var paaugstināt šī jautājuma izpratni vietējā sabiedrībā, īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu mobilitātes projektiem, kuros tiks iesaistīti vai atbalstīti bēgļi/patvēruma meklētāji un migranti.

2. pamatdarbības projektos

Kvalitatīva, inovatīva un atzīta darba ar jaunatni veicināšana, tostarp:

 • jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšana;
 • jaunu, efektīvu metožu izstrāde, lai sasniegtu atstumtus jauniešus un novērstu rasismu un neiecietību jauniešu vidū;
 • jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana un nodarbinātība, īpašu uzsvaru liekot uz jauniešiem, kam draud atstumtības risks, un jauniešiem no migrantu ģimenēm;
 • starpnozaru sadarbība jaunatnes darbā;
 • saiknes stiprināšana starp politiku, pētniecību un praksi;
 • jauniešu pārejas no skolas uz darba dzīvi atvieglošana;
 • zināšanu uzlabošana par jaunatnes situāciju un politiku jaunatnes jomā;
 • jaunatnes darba, neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšana Eiropas, valstu un vietējā līmenī.

Aģentūra informē, ka 2019. gadā plānoti 3 programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu konkursi:

 • Pirmā projektu konkursa beigu termiņš 5. februāris plkst. 13:00 pēc vietējā laika;
 • Otrā projektu konkursa beigu termiņš 30. aprīlis plkst. 13:00 pēc vietējā laika;
 • Trešā projektu konkursa beigu termiņš 1. oktobris plkst. 13:00 pēc vietējā laika.

Informācija par otro un trešo 2019. gada programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu konkursu tiks publicēta http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/projektu-konkursi-un-rezultati
 
Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.