Piesakies EAS konferencei "Kvalitātes bonuss" (THE QUALITY BONUS)

Pirmajā EAS konferencē tiks likts uzsvars uz dalīšanos ar idejām un stratēģijām, to izzināšanu un diskutēšanu par tām, lai veicinātu to kapacitāti un kvalitātes attīstību darbā ar jaunatni, uzlabojot jaunatnes darbinieku izglītību un apmācības. Konference norisināsies no 26. līdz 28. martam, Vācijā. Pieteikšanās līdz 7. februārim (ieskaitot)!

Šī konference ir tev atbilstoša, ja:

 • esi iesaistīts/-a jaunatnes darbinieku izglītībā un apmācībās;
 • esi ieinteresēts/-a sniegt ieguldījumu darbā ar jaunatni kvalitātes turpmākā attīstībā;
 • tevi interesē izglītības un apmācību stratēģijas, un vēlies par tām diskutēt Eiropā – starptautiskā vidē;
 • tev ir labs piemērs ar kuru dalīties, kas ir saistīts ar jaunatnes darbinieku izglītību un apmācību;
 • esi gatavs jaunam izaicinājumam!

Konference sniegs iespēju nodrošināt turpmāku izglītības un apmācību jomā iesaistīto personu ieguldījumu darbā ar jaunatni kvalitātes attīstībā. Konference koncentrēsies uz sistēmām un iespējām, kas ir paredzētas jaunatnes darbiniekiem un saistītas ar Eiropas apmācību stratēģiju (EAS), kas sniedz resursus labākām stratēģiskajām pieejām.  

Papildus vietai, kur izzināt un apmainīties ar labo praksi un pieredzi, konferencē tiks pievērsta uzmanība politikā balstītiem procesiem, piemēram, Padomes secinājumiem par kvalitatīva darba ar jaunatni ieguldījumu jauniešu attīstībā, labklājībā un sociālajā iekļaušanā (2013. gads).

Secinājumi ir būtisks pamats darba ar jaunatni attīstībai arī no jaunatnes darbinieku izglītības un apmācību perspektīvas. Konferences kontekstā secinājumi tiks ņemti vērā, lai izzinātu saikni ar citām iniciatīvām un procesiem.

Aplūkojot jaunatnes darba [-inieku] izglītības un apmācību realitāti programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un kaimiņos esošajās partnervalstīs, var pamanīt ļoti atšķirīgas situācijas.

Ņemot vērā to, ka EAS koncentrējas uz kvalitatīvu darbu ar jaunatni, izmantojot kapacitātes stiprināšanu, līdzīgus pašu iniciētus procesus un izstrādātus rīkus, EAS ne tikai nodrošina telpas, bet arī resursus, piemēram, datubāzes, rokasgrāmatas, kompetences modeļus, principus uc. kas atbalsta ieinteresētās personas izmantot šos atbalsta mehānismus un pielāgot tos savam kontekstam.

Vēl jo vairāk, EAS mudina lēmumu pieņēmējus, ekspertus un praktiķus sadarboties plašākā mērogā, lai uzlabotu darba ar jaunatni kvalitāti un tā atzīšanu. Šāda veida pieeja sinerģijai un sadarbībai tiks izmantota arī konferencē.  

Konference piedāvās vietu, kur diskutēt par nepieciešamajiem soļiem, kas būtu jāveic, lai izmantotu labākas stratēģiskās pieejas dažādos līmeņos un dažādos kontekstos. Vēl jo vairāk, konference būs kopīga vieta, kur:

 • radīt kopīgu (stratēģisko) telpu, kurā dalīties ar dažādu pieeju un prakšu zināšanām un pieredzēm, lai pievērstos darba ar jaunatni dažādībai no dažādām sistemātiskām perspektīvām (ieskaitot – nacionālo un starptautisko līmeni);
 • gūt iedvesmu no jaunatnes darbinieku izglītības un apmācību prakses labajiem piemēriem un izmantojot kompetencēs balstītu pieeju "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un citos kontekstos (nacionālā/starptautiskā līmenī);
 • izzināt saiknes un iespējas, kuras sniedz jaunatnes darbinieku nacionālās un Eiropas dimensijas kompetences;
 • identificēt stratēģiskās attīstības nākamos soļus vietējā, reģionālā, nacionālā un Eiropas līmenī.
   

Dalībnieku profils

Konferencē piedalīsies aptuveni 120 dalībnieki no Eiropas un ES kaimiņvalstīm, pārstāvot dažādus darba ar jaunatni kontekstus (praksi, izpēti, politiku).

Dalībnieki var būt no "Erasmus+" nacionālajām aģentūrām (jaunatnes un izglītības jomā), universitātēm, profesionālajām skolām, politikas veidotāji, eksperti, praktiķi, apmācītāji un pētnieki. No "Erasmus+: Jaunatne darbībā" Programmas valstīm varēs piedalīties līdz pat 4 cilvēku deligācijas.

Konference būs interaktīva un dinamiska, tiks piedāvāts virtuālais atbalsts ne tikai, lai sagatavotos, bet arī pasākumu laikā, lai grupas varētu apmainīties ar informāciju un komunicēt gan savā starpā, gan ar ārpasauli.

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 7. februārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-quality-bonus-the-first-ets-conference.7066/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
-    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
-    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
-    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv