Jauns projektu konkurss pašvaldībām, kurām nav izstrādāts darba ar jaunatni plānošanas dokuments

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) izsludina atklāto projektu konkursu „Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī”.

Konkursa mērķis – atbalstīt līdz 20 pašvaldību projektus, kas vērsti uz plānveida darba ar jaunatni sistēmas izveidi vietējā līmenī.

Projekta iesniedzējs – pašvaldība, kurai projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav spēkā esoša jaunatnes politikas plānošanas dokumenta vai sadaļa par darbu ar jaunatni nav iekļauta citā pašvaldības attīstības plānošanas dokumentā.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 19. marts. Personīgi iesniegtam projekta iesniegumam jābūt iesniegtam JSPA līdz 2018. gada 19. marta plkst.17.00.

Atklāta projektu konkursa dokumenti:
1. Konkursa nolikums.
2. Projekta iesnieguma veidlapa – 1. pielikums.
3. Projekta budžeta tāme – 2. pielikums.

JSPA 2018. gada 7. martā 1.stāva zālē rīkos informatīvo semināru par atklāta projektu konkursa “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī” mērķi, atbalstāmajām aktivitātēm, projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta īstenošanu un projekta noslēguma pārskata iesniegšanu. Tuvākajā laikā JSPA tīmekļa vietnē tiks ievietota detalizēta informācija par ieplānoto informatīvo semināru.   

Ar projekta iesnieguma sagatavošanu un projekta īstenošanu saistītie normatīvie akti:
1. Jaunatnes likums.
2. Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumiem Nr.1243 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam”.
3. Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016. - 2020. gadam

 

Kontaktpersonas:
Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv

Inese Piņķe
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatore
Tālr.: 67358070
E-pasts: inese.pinke[at]jaunatne.gov.lv