Jauns projektu konkurss pašvaldībām, kurām ir izstrādāts darba ar jaunatni plānošanas dokuments

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) izsludina atklāto projektu konkursu „Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”.

Konkursa mērķis – atbalstīt līdz 30 pašvaldību projektus, lai sekmētu plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu, nodrošinot vietējā un nacionālā līmeņa jaunatnes politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu.

Projekta iesniedzējs – pašvaldība, kurai ir izstrādāts darba ar jaunatni plānošanas dokuments vai sadaļa par darba ar jaunatni jautājumiem ir iekļauta citā pašvaldības attīstības plānošanas dokumentā.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 16. aprīlis. Personīgi iesniegtam projekta iesniegumam ir jābūt iesniegtam JSPA līdz 2018. gada 16. aprīļa plkst.17.00.

Atklāta projektu konkursa dokumenti:
1. Konkursa nolikums.
2. Projekta iesnieguma veidlapa – 1. pielikums.
3. Projekta budžeta tāme – 2. pielikums.

JSPA 2018. gada 9. martā aģentūras 1.stāva zālē rīkos informatīvo semināru par atklāta projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” mērķi, atbalstāmajām aktivitātēm, projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta īstenošanu un projekta noslēguma pārskata iesniegšanu. Tuvākajā laikā JSPA tīmekļa vietnē tiks ievietota detalizēta informācija par ieplānoto informatīvo semināru.   

Ar projekta iesnieguma sagatavošanu un projekta īstenošanu saistītie normatīvie akti:
1. Jaunatnes likums.
2. Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumiem Nr.1243 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam”.
3. Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016. - 2020. gadam.

 

Kontaktpersonas:
Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv

Inese Piņķe
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatore
Tālr.: 67358070
E-pasts: inese.pinke[at]jaunatne.gov.lv