Notika projekta “Jelgava jauniešiem II” noslēguma pasākums

Jelgavas pilsētas pašvaldība īstenojusi projektu “Jelgava jauniešiem II”, lai sasniegtu Jelgavas pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumentā “Jelgavas pilsētas jaunatnes politikas RĪCĪBAS PLĀNS 2019.-2020. gadam” noteikto mērķu sasniegšanu ilgtermiņa plānveida darba ar jaunatni attīstībai, pilnveidojot un stiprinot starpinstitucionālo sistēmu darbā ar jauniešiem Jelgavas pilsētā, ar mērķi uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni Jelgavā, nodrošinot jaunatnes politikas īstenošanā iesaistīto pušu savstarpējo sadarbību un efektīvu pieejamo resursu izlietojumu.

Projekta mērķauditorija bija Jelgavas pilsētas jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, īpaši jaunieši no sociālās atstumtības riska grupām: jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī jaunieši ar zemiem ienākumiem, tieši neaktīvo jauniešu grupu pārstāvji un u.c., jaunatnes darbinieki, NVO pārstāvji, pašvaldību institūciju darbinieki, jauniešu līderi utt.

Projekta laikā tika īstenotas visas ieplānotas aktivitātes:

  1. Informatīvās aktivitātes par projekta norises organizēšanu un potenciālo dalībnieku iesaiste projekta aktivitātēs, projekta īstenošanas laikā;
  2. Projekta vadība un publicitātes pasākumu īstenošana, projekta īstenošanas laikā;
  3. Eksperta - Jaunatnes pētnieka piesaiste, no 2019.gada 1.septembra līdz 2020.gada 15.jūnijam;
  4. Jauniešu aptaujas (e-vidē) Jelgavā organizēšana, no 2019.gada 16.oktobra līdz 16.decembrim;
  5. Jauniešu un politikas veidotāju foruma par jauniešu līdzdalības modeļiem „Esam kopā!” organizēšana, 28.11.2019.;
  6. Projekta rezultātu apkopojums un prezentēšana, 05.05.2020. plkst. 13:00 (attālināta formātā). Pasākumā piedalījās Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki, Izglītības pārvaldes vadītāja, Jelgavas skolu direktori, Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas locekļi, Jelgavas biznesa inkubatora vadītājs u.c.  Projekta kopsavilkums un noslēguma pasākuma programma ir šeit.

Viena no projekta aktivitātēm bija aptauja (e-vidē), lai noskaidrotu jauniešu vērtējumu par Jelgavas pilsētu kā dzīves, darba un brīvā laika pavadīšanas vietu. Tika aptaujāti 627 jaunieši un saņemtā informācija par jauniešiem Jelgavā tika apkopota, izstrādājot  jauniešu sociāli demogrāfisko profilu  (socioloģisko pētījumu un statistikas dati, jauniešu skaits, īpatsvars, jauniešu viedokļu, vajadzības, vēlmes un vērtējumu apkopojumi utt.). Ar jaunatnes pētnieka G. Klāsona pētījuma ziņojumu “Jelgavas pilsētas jaunieši: statistisks raksturojums un jauniešu viedokļu izpēte 2020” un īsu prezentāciju par jauniešu aptauju var iepazīties šeit

Projekta kopējais budžets bija 2300,12 euro, īstenošanas laiks -  no 2019.gada 8.jūlija līdz 2020.gada 31.augustam. Projekts “Jelgava jauniešiem II” tika  īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.