Lievārdes novada pašvaldībā uzsākts projekts “Skatāmies vienā virzienā!”

Lielvārdes novada pašvaldība ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas atbalstu ir uzsākusi projekta “Skatāmies vienā virzienā!”  īstenošanu.

4.novembrī koprades telpā “CoLabora”, Lielvārdē norisinājās pirmā aktivitāte – politikas ekspertes Ineses Šubēvicas vadībā notika darba grupas tikšanās, kurā iepazināmies ar jaunatnes politiku, pašvaldības lomu tajā, esošo situāciju Lielvārdes novadā, aktualitātēm un 11 jaunatnes mērķiem jaunatnes jomā.  Nodarbības rezultātā vienojāmies par tālākajiem soļiem, kas jāpaveic līdz nākošajai aktivitātei 2020. g. janvārī. Darba grupu pārstāvēja dažādas Lielvārdes novada personības, kas ir tieši vai netieši iesaistītas darbā ar jaunatni, piem., deputāts, sociālais pedagogs, kultūras un NVO pārstāvji.

Projekta “Skatāmies vienā virzienā!” mērķis ir izveidot ilgtspējīgu rīcības plānu Lielvārdes novada darbā ar jaunatni iesaistīto personu sadarbībai un kapacitātei, tādējādi stiprinot arī novada skolu jauniešu līdzdalības paaugstināšanu.

Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks īstenotas šādas galvenās aktivitātes – ilgtspējīgas darba grupas izveide, neformālās izglītības apmācību cikls skolu jauniešiem, organizēta radoša sadarbības aktivitāte, novada jauniešu viedokļu aptauja un darba grupas izstrādāts rīcības plāns.

Projekta tiešā mērķa grupa ir darbā ar jaunatni iesaistītās personas, iestādes, organizācijas, biedrības, kā arī Lielvārdes novada skolu jaunieši, pašpārvalžu dalībnieki.

Galvenie sasniedzamie projekta rezultāti – ilgtspējīga rīcības plāna izstrāde, iegūti kvalitatīvi un kvantitatīvi dati jauniešu viedokļu aptaujā, jaunieši un darba grupā iesaistītās personas ir ieguvušas dažādas kompetences caur “mācoties darot” prizmu, paaugstinājuši savu motivāciju un līdzdalību.

Projektā iegūtie rezultāti tiks izmantoti turpmākam plānošanas darbam ar jaunatni.

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.
 

Agnese Vovčenko
Jaunatnes lietu speciāliste