Latvija kopā ar 22 ES valstīm pilnveido darbu ar jaunatni novados

Lai sniegtu atbalstu darba ar jaunatni pašvaldībās plānošanai, attīstīšanai un pilnveidošanai, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) kopš 2016. gada nogales, sadarbojoties ar 22 nacionālajām aģentūrām, kuras arī ES administrē programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, īsteno stratēģiskās partnerības projektu “Europe Goes Local: Supporting Youth Work at the Municipal Level”.

6. februārī notika izvērtēšanas pasākums, kurā pašvaldību pārstāvji dalījās par projekta laikā sasniegto.

Stratēģiskajā partnerībā JSPA ik gadu sniedza atbalstu septiņām dažādām Latvijas pašvaldībām. Kopumā darbu ar jaunatni savā novadā ar šī projekta atbalstu pilnveidojušas šādas Latvijas pašvaldības: 2018. gadā – Liepājas pilsētas, Viļānu, Beverīnas, Vecumnieku, Valkas, Jēkabpils un Salacgrīvas novadu pašvaldības; 2017. gadā – Auces, Brocēnu, Dundagas, Kocēnu, Limbažu, Saulkrastu novadu un Valmieras pilsētas pašvaldības.

Dalībnieki projekta laikā saņēma individuālu atbalstu darba ar jaunatnes sistēmas pilnveidošanai savā novadā, kā arī piedalījās nacionālās un starptautiskās mācībās, piedalījās starptautiskā konferencē Portugālē, kurā stiprināja savas zināšanas par lobiju darbā ar jaunatni, kā arī iesaistījās Eiropas hartas darbam ar jaunatni izstrādē.

Šogad stratēģiskās partnerības projekts turpinās. JSPA projekta ietvaros turpinās sniegt atbalstu pašvaldībās strādājošajiem jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem, gan piedāvājot iespēju celt savu kvalifikāciju un nodrošināt pieredzes apmaiņu starptautiskā vidē, gan nodrošinot supervīzijas un padziļinātu konsultāciju atbalstu projektu pieteikumu sagatavošanas procesā.

Arī šogad pašvaldību pārstāvji varēs pieteikties dalībai JSPA ilgtermiņa projektā. Informācija par to tiks publicēta tuvākajā laikā JSPA tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv.  

Kopumā stratēģiskajā partnerībā “Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level” ir iesaistījušies ap 200 dalībnieku, kas pārstāv ap 120 pašvaldību un dažādu projektā iesaistīto, tostarp 22 “Erasmus+: Jaunatne darbībā” nacionālās aģentūras un to partnerus – Eiropas Jaunatnes forumu, POYWE tīklu, InterCity Youth tīklu un Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes partnerību jaunatnes jomā.

Šogad projektā iesaistīto pašvaldības pārstāvju atziņas pēc dalības projektā
Viļānu novada pašvaldībā

“Piedaloties JSPA īstenotajā ilgtermiņa projektā, ieguva gan pašvaldība kopumā, gan arī es personīgi. Sev no jauna atklāju jaunatnes darbības jomu, ieguvu jaunas zināšanas, prasmes, kompetences un iedvesmu. Viļānu novada jauniešu grupa, kas aktīvi vēlas iesaistīties neformālās izglītības pasākumos, ir gatavi celt pilsoniskās izglītības līmeni, attīstīt savstarpējās sadarbības un līdzdalības prasmes. Saņemot kompetentu atbalstu no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras speciālistiem, esam uzsākuši stabilu darbu Jaunatnes politikas īstenošanā Viļānu novadā. Esam apzinājuši esošo situāciju, uzsākuši pirmos jaunatnes jomas projektus, īstenojuši mācības jauniešiem un pirmo Jauniešu forumu. Tāpat uzsākta Viļānu pašvaldības jaunatnes stratēģijas izstrāde,” galvenos ieguvumus min Iveta Piziča, Viļānu novada pašvaldības Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja. Viņa skaidro, ka pirms dalības JSPA projektā, darbs ar jaunatni pašvaldībā tika veikts tikai izglītības un kultūras iestādēs, atbilstoši to kompetencei. Tagad, projektam noslēdzoties, darbs ar jaunatni ir iekļuvis pašvaldības administrācijas dienas kārtībā, ir ieviesti vairāki pilotprojekti, izveidota atbalsta grupa no savas jomas profesionāļiem, jauniešu iniciatīvu grupa, kā arī uzsākta Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde.

Vecumnieku novada pašvaldībā
“Pirms dalības projektā Vecumnieku novadā nebija jaunatnes politikas plānošanas dokumenta, kurš tagad mums ir. Tāpat projekta sākumā nebija oficiāla speciālista darbam ar jaunatni. Līdz dalībai JSPA projektā pašvaldībai bija deleģējuma līgums ar biedrību “Jaunatne smaidam”, un šī līguma ietvaros biju jaunatnes darbinieks. Sākot ar šī gada janvāri, esmu pašvaldības jaunatnes lietu speciālists. Kā galveno ieguvumu šī projekta ietvaros noteikti vēlos minēt milzīgo atbalstu Vecumnieku novada jaunatnes politikas dokumenta izstrādē,” stāsta Andris Kāposts, Vecumnieku novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists.

Salacgrīvas novada pašvaldībā
“Vislielākā vērtība, kas iegūta JSPA ilgtermiņa projektā, viennozīmīgi ir cilvēku resurss un dažādo pašvaldību un valstu pieredze darbā ar jaunatni, piedaloties mācību tikšanās reizēs, kā arī starptautiskajā konferencē Portugālē un studiju vizītē Austrijā. Iegūtās metodiskās zināšanas un bagātīgā pieredze projekta aktivitātēs ir tas, kas ne tikai personīgi, bet arī pašvaldībās līmenī palīdzēs plānot kvalitatīvu darbu arī turpmāk,” pārliecināta Marta Dance, Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra “Bāka” jaunatnes lietu speciāliste.

“Projekta gaitā esam realizējuši visaptverošu pētījumu, kura ietvaros veikta pašvaldībā dzīvojošo jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem aptauja par brīvā laika pavadīšanas interesēm un iespējām novadā, kā arī speciālistu aptauja saistībā ar darbu ar jaunatni Salacgrīvas novadā, ieskaitot pakalpojumu un aktivitāšu piedāvājumu un institūciju sadarbības sekmēšanu. Balstoties uz anketēšanas rezultātiem, definēti aktuālākie jautājumi jaunatnes nozarē pašvaldībā un izvirzīti uzdevumi darba ar jaunatni Salacgrīvas novadā pilnveidei. Tāpat esam gandarīti, ka esam veicinājuši jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto speciālistu sadarbību novada mērogā, rīkojot informatīvās tikšanās novadu skolās, organizējot Starptautisko jaunatnes dienu, novada jauniešu konferenci un Salacgrīvas novada starpinstitūciju un starpnozaru sadarbības tikšanos darbā ar jaunatni iesaistītajiem speciālistiem. Papildus pievienotā vērtība ir projektā iesaistīto pašvaldību speciālistu tīklošanās, dalīšanās pieredzē un sadarbības iniciatīvas,” stāsta Liene Eglīte, Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra “Bāka” vadītāja

Beverīnas novada pašvaldībā
“Pateicoties dalībai šajā projektā, redzu, ka manam bērnam būs labāka nākotne Beverīnas novadā. Projekta laikā uzzināju, ka ar jauniešiem var strādāt izmantojot starptautiskus un nacionālus projektus kā metodi darbā ar jauniešiem. Pašvaldībā kopumā daudz tika izdarīts, lai pilnveidotu darba ar jaunatni sistēmu: tika radīti labvēlīgāki darba apstākļi jaunatnes lietu speciālistam, tika mainīta darbības stratēģija, organizējot pasākumus jauniešiem visā novadā, nevis tikai jauniešu centrā,” rezultātus apkopo Ilze Ozola, Beverīnas novada jaunatnes lietu speciāliste.

Viņu papildina Egita Biša, Beverīnas novada pašvaldības izpilddirektore: “Ir veikts liels darbs, pētot un analizējot jauniešu situācijas novadā. Projekta ietvaros esam pilnīgi mainījuši pieeju darbam ar jauniešiem, un jau varam novērot, ka ir rezultāts. Jauniešu jomā līdz šim mocījāmies. Pēdējos 5-6 gadus bija tendence vairāk uz pieskatīšanu un interešu pulciņu nodrošināšanu. Iesaistījāmies projektā, jo gribējām redzēt, kā darbs ar jaunatni notiek citās pašvaldībās. Apkopojot veiktās izpētes un fokusgrupas rezultātus, sapratām, ka pavisam jāmaina pieeja. Kad jauniešiem tiek pasniegts viss gatavs, viņiem zūd interese. Šobrīd jaunatnes lietu speciālists strādā vairāk kā koordinators, kurš tiekas ar jauniešu grupām un strādā jau ar konkrētu mērķi. Ir svarīgi, lai iniciatīva nāk no pašiem jauniešiem.”

Liepājas pilsētas pašvaldībā
“Piedalīšanās projektā mums ļāva apskatīties uz mūsu pašvaldību no malas. Izvērtēt savas stiprās un vājās puses, saprast pašvaldības fokusu turpmākajiem gadiem, kā arī sadarboties ar citām pašvaldībām, kuras darbojās šajā ilgtermiņa projektā. Liepāja ir liela pašvaldība, kurā ir vairāk nekā 9000 jauniešu, tādēļ lielākais ieguvums ir starpinstitucionālās sadarbības uzlabošana un jauniešu līdzdarbošanās lēmumu pieņemšanas procesos. Esam būtiski pievērsuši uzmanību jauniešu vajadzību izpētīšanai un pavisam drīz Liepājas pašvaldībā taps stratēģija/rīcības plāns turpmākajiem diviem gadiem, kas būtiski atvieglos ikdienas darbu ar jaunatni,” ieguvumos dalās Inga Laugale, Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības "Jauniešu māja" vadītāja.

Jēkabpils novada pašvaldībā
“Projekta ietvaros pašvaldība bija izvirzījusi divas prioritātes: mobilu un efektīvu darbu ar jaunatni visa Jēkabpils novada teritorijā, kā arī jauniešiem saistoša piedāvājuma izstrādi un ieviešanu. Lielākā vērtība dalībai projektā pašvaldības līmenī ir atbalsts no projekta mentoriem, savstarpējā pieredzes apmaiņa ar projektā iesaistītajā pašvaldībām un  iespēja attīstīt savu darbu  uzklausot  un konsultējoties ar nozares speciālistiem. Kā viens no nozīmīgākajiem sasniegumiem ir jauniešu telpas izveide vienā no novada pagastiem. Uzsākot projektu, mēs izvirzījām mērķi - izveidot telpu Dignājas pagastā, kurā jaunieši var realizēt savas aktivitātes un iniciatīvas, kā arī pavadīt savu brīvo laiku. Balstoties uz izstrādāto darba plānu,   guvām pašvaldības atbalstu ieceres realizēšanai, piesaistījām papildus finansējumu un jau sākot no 2018.gada 1.septembra telpa ir atvērta un pieejama jauniešiem,” stāsta Jurgita Bareika, Jēkabpils novada jaunatnes lietu speciāliste.  

Valkas novada pašvaldībā
“Pašlaik strādājam, lai Valkas pašvaldībā arī būtu sava Jaunatnes politikas stratēģija, kuras mērķis ir nodrošināt mērķtiecīgu, ilgtspējīgu un jauniešu vajadzībām atbilstošu darbu ar jaunatni. Esam uzlabojuši ikdienas darbu ar jauniešiem, izdevies atrast veidu, kā uzrunāt jauniešus tā, lai viņi sadzird par jauniešiem paredzētajām aktivitātēm un arī vēlas tajās iesaistīties. Tāpat tagad jauniešu centrā notiek plānots, ilgtermiņa darbs ar jauniešiem,” stāsta Romina Meļņika, Valkas novada jaunatnes lietu speciāliste.

 

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2019. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

 

Papildu informācijai:
Kintija Bulava
Komunikācijas daļas vecākā referente                
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra                
Tālr.: 67356247, e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv