Kopējās programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” izmaiņas

Ja tu plāno iesniegt projektu 2016. gadā, tad aicinām pievērst uzmanību izmaiņām programmas "Erasmus+" vadlīnijās, kuras ir veikusi Eiropa Komisija. Aktuālās programmas vadlīnijas meklē attiecīgā projektu veida apakšsadaļā "Dokumenti".

1.    2016. gadā Eiropas Komisija kā prioritāro virzienu ir izvēlējusies sociāli atstumto un grūti sasniedzamo jauniešu iesaisti projektos. Tādēļ projektu vērtēšanā un īstenošanā īpaša uzmanība tiek pievērsta:

 • sociāli atstumtiem jauniešiem, veicinot dažādību, starpkultūru un starpreliģiju dialogu, vienotas neatkarības vērtības, iecietību un cieņu pret cilvēktiesībām,
 • projektiem, kas uzlabo jauniešu plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, kritiskās domāšanas prasmes un iniciatīvas apziņu,
 • jaunatnes darbinieku nodrošināšanai ar iemaņām un metodēm, kas ir nepieciešamas sabiedrības kopējo pamatvērtību nodošanai grūti sasniedzamām jauniešu grupām un arī izteiktas radikalizācijas novēršanai jauniešu vidū. 

2.    Projektos kā Programmas valstu pārstāvji var piedalīties dalībnieki no visattālākajiem reģioniem un aizjūras zemēm un teritorijām (AZT). Šo valstu sarakstu vari atrast: http://ec.europa.eu/europeaid/regions/overseas-countries-and-territories-octs/eu-oct-dialogue_en  

 • Angilja
 • Bermudu salas
 • Bonaira
 • Francijas dienvidu un Antarktikas teritorijas
 • Britu Antarktikas teritorija
 • Britu Virdžīnu salas
 • Kaimanu salas
 • Britu Indijas okeāna teritorija
 • Kirasao
 • Franču Polinēzija
 • Aruba
 • Jaunkaledonija un piederīgās teritorijas
 • Grenlande
 • Folklenda salas
 • Pitkērna
 • Volisa un Futunas salas
 • Sv. Bartolomeja sala
 • Senpjēra un Mikelona
 • Sv. Eustatiusa sala
 • Svētās Helēnas sala un piederīgās teritorijas, Tristana da Kunja sala
 • Sv. Martina sala
 • Tērksas un Kaikosas salas
 • Montserrata
 • Dienviddžordžija un Dienvidsendviču salas

Ja projekts tiek īstenots šajās valstīs vai projektā piedalās dalībnieki no šīm valstīm, projektu iesniedzējiem ir iespējams lūgt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu segšanai pozīcijā “Ārkārtas izmaksas” līdz 80% no attiecināmajām izmaksām. Izmaksas ir attiecināmas gadījumos, kad projekta iesniedzējs var pierādīt, ka standarta ceļošanas finansējuma noteikumi nenosedz vismaz 70% no dalībnieka ceļa izmaksām.

Izmaiņas Eiropas Brīvprātīgā darba īstenošanā

1.    Ja Eiropas Brīvprātīgā darba projektā paredzēta tikai 1 aktivitāte (piemēram, brauc 1 brīvprātīgais), projekta koordinatora un uzņēmējorganizācijas funkcijas var uzņemties dažādas organizācijas. Šīs izmaiņas neattiecas uz citiem 1. pamatdarbības projektiem.

2.    Brīvprātīgo aktivitātes var sākties jebkurā mēneša dienā. Tomēr aicinām plānot brīvprātīgo ierašanos mēneša pirmajā pusē, lai varētu nodrošināt iebraukšanas apmācības vadlīnijās paredzētajā laikā.

3.    Īstermiņa Eiropas Brīvprātīgā darba mobilitāti, kas ilgst no 2 nedēļām līdz 2 mēnešiem (neskaitot ceļā pavadīto laiku), var iekļaut projektā, ja to veic:

 • vismaz 10 brīvprātīgo grupa, kas veic aktivitāti kopīgi;
 • dalībnieki, no kuriem vismaz puse ir ar ierobežotām iespējām.

Atgādinām, ka Eiropas Brīvprātīgo darbu var veikt no 17 gadu vecuma, bet projekta pieteikumu var iesniegt arī tad, kad jaunietim vēl ir 16 gadi.

Izmaiņas Stratēģiskās partnerības projektu īstenošanā jaunatnes jomā

1.    Saskaņā ar stratēģisko partnerību mērķiem un struktūru, 2016. gadā ir divi projektu veidi:

 • Stratēģiskās partnerības, kas atbalsta inovācijas: paredzēts, ka projektos ir jārada inovatīvs rezultāts un/vai jāpievērš uzmanība intensīviem esošo un radīto produktu vai inovatīvo ideju izplatīšanas un izmantošanas pasākumiem. Projektu iesniedzējiem ir iespēja saņemt finansējumu, kas ir paredzēts intelektuālajiem rezultātiem un to izplatīšanas pasākumiem, lai radītu tiešu saikni ar darbības inovatīvo aspektu. Šo projektu veidu var īstenot visās izglītības, apmācību un jaunatnes jomās.
 • Stratēģiskās partnerības, kas atbalsta labās prakses apmaiņu: galvenais mērķis ir ļaut organizācijām attīstīt un stiprināt tīklus, paaugstināt to kapacitāti darboties starptautiskā līmenī, dalīties idejās, praksē, metodēs un tās salīdzināt. Apstiprināto projektu iesniedzēji var arī radīt taustāmus rezultātus un tiem ir jāizplata pasākumu laikā radītie rezultāti veidos, kas atbilst projekta mērķim un saturam. Šie rezultāti un pasākumi tiks līdzfinansēti no budžeta, kas paredzēts projekta pārvaldībai un īstenošanai. Šie projekti neparedz īstenot stratēģiskās partnerības augstākās izglītības jomā.

Visos stratēģiskās partnerības projektos tiek iesaistītas vismaz divas organizācijas no divām dažādām programmas valstīm.

Prioritātes jaunatnes jomā 2016. gadā Stratēģiskās partnerības projektos:

1.    Veicināt augstas kvalitātes darbu ar jauniešiem.
Prioritāte tiks piešķirta projektiem, kuru mērķis ir:

 • veicināt tādu jauniešu iekļaušanu un nodarbinātību, kuriem ir mazāk iespēju (tostarp NEET  — jauniešu, kuri nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās);
 • veicināt starpkultūru dialogu, pieņemt atšķirības sabiedrībā un nostiprināt jau iegūtās zināšanas;
 • sniegt atbalstu jaunatnes darbiniekiem efektīvu metožu attīstīšanā un izplatīšanā sociāli atstumtiem jauniešiem, kā arī rasisma un neiecietības novēršanā jauniešu vidū;
 • internacionalizēt darbu ar jauniešiem un darīt to pieejamu starpnozaru sadarbībai;
 • veicināt jaunatnes darbinieku profesionalizāciju, attīstot viņu iemaņas, nosakot kvalitātes standartus, ētikas un profesionālās rīcības kodeksus; stiprināt saiknes starp politiku, pētniecību un praksi;
 • uzlabot informētību par jaunatnes darbu un neformālo mācīšanos un veicināt tās atzīšanu un apstiprināšanu Eiropas, valsts, reģionālā un vietējā līmenī;

2.    Veicināt iespēju došanu jauniešiem un starpnozaru sadarbību, īpašu uzmanību pievēršot tiesībām, autonomijai un viņu līdzdalībai, tai skaitā e-līdzdalībai. Veicināt sociālās iekļaušanas riska grupas jauniešu aktīvu pilsoniskumu, īstenojot projektus, kuru mērķis ir:
 

 • paplašināt un padziļināt jauniešu iesaistīšanos politikā un sabiedriskajā dzīvē vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas vai pasaules līmenī;
 • veicināt dažādības, starpkultūru un starpreliģiju dialogu, radīt kopīgas neatkarības vērtības, cieņu un iecietību pret cilvēktiesībām; veicināt jauniešu kritisko domāšanu un plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes; stiprināt viņu iniciatīvu sociālajā jomā;
 • dot jauniešiem iespēju sazināties ar ievēlētiem politikas veidotājiem, valsts pārvaldēm, interešu grupām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām vai individuāliem pilsoņiem jebkurā politiskā vai sociālā procesā, kas ietekmē viņu dzīvi, darīt tiem zināmu savu viedokli un ietekmēt tos.

3.    Veicināt jauniešu izglītošanu par uzņēmējdarbību un viņu iesaistīšanos sociālajā uzņēmējdarbībā. Prioritāte tiks piešķirta projektiem starptautiskās jauniešu iniciatīvas veidā, kas ļauj jauniešu grupām idejas īstenot praksē, tai skaitā sociālos uzņēmumos, lai risinātu viņu kopienās apzinātos aktuālos jautājumus un problēmas.

Būtiski - veicināt lielāku projektu caurskatāmību visās jomās.

Atgādinām, ka 2.pamatdarbības projekta rezultāti obligāti jāpublicē Rezultātu izplatīšanas platformā, 1.pamatdarbības un 3.pamatdarbības projektu īstenotāji var izmantot šo platformu, lai nodrošinātu redzamību projektam un dalītos ar saviem projekta rezultātiem. Sīkāk: http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/erasmus-projektu-rezultatu-izplatisanas-platforma

Lai veicas projektu izstrādē! Papildus jautājumu gadījumā, droši sazinieties ar aģentūru!