Kā attīstīt mobilo darbu ar jaunatni - projekts "TurLava"

Projekta “Tur Lava” mērķis bija izveidot un attīstīt mobilā darba ar jaunatni sistēmu Kuldīgas novadā, kas veiksmīgi izdevās vienā no novada pagastiem – Turlavā. Galvenās aktivitātes, kas tika realizētas ir projekta darba grupas sanāksmju organizēšana, mobilā darba realizēšana kopā ar Turlavas jauniešiem, pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana, jauniešu un politikas veidotāju foruma organizēšana par mobilā darba ar jaunatni attīstību Kuldīgas novadā.

Projekta nosaukums: “TurLava”

Projekta norises laiks:  16.01.2019. – 01.10.2019.

Projekta mērķi: Izveidot un attīstīt mobilā darba ar jaunatni sistēmu Kuldīgas novadā

Mērķauditorija: dažādu sociālo grupu jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem, kuri dzīvo vai mācās Kuldīgas novada teritorijā, Turlavas pagasta jaunieši.

Galvenie rezultāti:

  • Veiksmīgi ieviests mobilais darbs ar jaunatni Turlavas pagastā;
  • Turlavas pagastā izveidota jauniešu tikšanās vieta “Štābiņš”;
  • Apzināti ieinteresētie Turlavas jaunieši, kas vēlas līdzdarboties un iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs;
  • Veicināta novada jauniešu savstarpējā sadarbība un saliedētība;
  • Ieinteresēti Turlavas pagasta jaunieši apgūt jaunas prasmes un zināšanas.

Projekta ietvaros jauniešiem ik pēc divām nedēļām norisinājās tikšanās ar Kuldīgas jauniešu biedrības "Kaktuss" jaunatnes darbiniekiem. Pirmā tikšanās reizē bija sapulcējušies vairāk nekā 20 jaunieši no Turlavas pagasta un tuvākās apkārtnes. Jaunatnes darbinieki stāstīja par to, kas ir mobilais darbs ar jaunatni un kādas aktivitātes kopīgi jāveic, lai mobilo darbu ar jaunatni attīstītu novadā. Ar neformālās izglītības paņēmieniem, kas radīja jautru un patīkamu atmosfēru, jaunieši iepazinās un analizēja jaunatnes situāciju pagastā, kā arī atrada lietas, kas pateicoties mobilajam darbam, novadā varētu tikt pilnveidotas. Jauniešu sastādīja nākamās tikšanās aktivitāšu plānu un veicamos uzdevumus.

Katrā tikšanās reizē jaunieši apguva jaunas, sev noderīgas prasmes. Viņi izspēlēja dažādu situāciju etīdes, risinot konkrētas pagasta jauniešu problēmas. Tāpat jaunieši apguva prasmi strādāt komandā, spēju ieklausīties līdzcilvēkos un nepadoties. Grupu darbā jauniešiem bija jāveido kolāžas, kurās attēloja savu sapņu jauniešu māju Turlavā, uzskaitīja kā pietuvotiess savam sapnim un izveidot jauniešu interesēm un vajadzībām atbilstošu mītni. No pagājušā gada Turlavas jaunieši pulcējas centrā “Štābiņš”, lai kopīgi realizētu idejas un plānotu aktivitātes jauniešu mērķauditorijai, līdzdarbotos pagasta sabiedriskajās aktivitātēs, organizētu jauniešu sadraudzības pasākumus, satiktos un kopīgi pavadītu savu brīvo laiku.

Vienā no tikšanās reizēm īpaša uzmanība tika pievērsta loģiskajai domāšanai, kur jauniešiem bija jārisina jaunatnes darbinieku sagatavotie atjautības uzdevumi. Tāpat jaunieši devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Olaines un Ikšķiles novadu apvienības "Latvijas Jauniešu galvaspilsētas 2019" atklāšanas pasākumu, lai smeltos iedvesmu iegūt jauniešu galvaspilsētas titulu. Vasaras brīvlaikā jaunieši organizēja Kuldīgas novada sporta spēles, kur viņi prezentēja līdz šim paveikto mobilā darba ar jaunatni attīstībā Turlavas pagastā, kā arī kopā ar citiem novada jauniešiem izvirzīja mērķus, kas līdz projekta noslēgumam vēl jāsasniedz. Neformālā pasākuma daļā notika jestras sporta spēles un priekšnesumi jauniešu izpildījumā.

Mobilais darbs Kuldīgas novadā  ir nepilnu gadu, taču rezultāti ir apsveicami, jo gada laikā, attīstot Turlavas pagastā mobilo darbu ar jaunatni, ir sasniegti vērā ņemami uzlabojumi pagasta jauniešu ikdienā. Lai veiksmīgi noslēgtu šī projekta mērķi un tuvotos iecerei ieviest mobilo darbu ar jaunatni arī pārējos Kuldīgas novada pagastos, tika organizēts Jauniešu forums, kurā piedalījās jaunieši, viņu vecāki, lēmumu pieņēmēji, novada iestāžu darbinieki un speciālisti. Tikšanās ļāva saprast, kā mobilo darbu ar jaunatni līdz šim izdevies attīstīt Turlavas pagastā, ar kādām problēmām saskaras Turlavas jaunieši,  kopīgās grupu diskusijās lemjot par tālāk veicamajiem darbiem mobilā darba ar jaunatni veiksmīgai attīstībai visā Kuldīgas novadā.

    Projekta vadītāja Ieva Kaltniece atzīst, ka mobilais darbs ar jauniešiem pagastos un vietās, kur darbs ar jauniešiem nenotiek vai notiek ierobežotā apjomā, ir lielisks veids, ka aizsniegt un aktivizēt šos jauniešus, jo pagastos ir daudz jaunieši, kuriem vajag nelielu atbalstu, lai varētu sasniegt lielas lietas un veicinātu pagasta dzīves dažādošanu. Mobilais darbs ar jaunatni Turlavas pagastā tika ieviests un attīstīts ļoti veiksmīgi, tāpēc iesāktais tiks turpināts citos novada pagastos. Ir jāveic detalizēta izpēte, lai sapratu kāda pieeja katram pagastam ir visatbilstošākā. Jāņem vērā, ka katrā pagastā mobilais darbs ar jaunatni izskatīsies citādāk, kaut kur radīsies jaunas pulcēšanās vietas jauniešiem, citur būs jābrauc ar kancelejas preču kasti, bumbu un ar jauniešiem tiksimies kādā parkā. Svarīgākais ir dzirdēt un ņemt vērā Jauniešu forumā gūtos secinājumus un viedokļus, kas ļauj noteikt katra pagasta aktuālās vajadzības, iespējas un veidu, kā darboties ar jauniešiem, konkrētajā vietā.