Jauns projekta veids – Stratēģiskie Eiropas Brīvprātīgā darba projekti

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka, sākot ar 2017. gadu, programmā “Erasmus+” ir ieviests jauns projektu veids – Stratēģiskie EBD projekti. Šos projektus iespējams iesniegt līdz 26. aprīļa plkst. 13:00 pēc Latvijas laika.

Stratēģiskie EBD projekti piedāvā pieredzējušām, akreditētām organizācijām iespēju veidot ilgtermiņa projektus sistemātisku risinājumu ieviešanai, iesaistot lielu brīvprātīgo skaitu vairāku gadu garumā. Šādā veidā organizācijas var aktualizēt kādu izaicinājumu saskaņā ar programmas “Erasmus+” prioritātēm un piedāvāt tam stratēģiskus risinājumus, nodrošinot lielāku ietekmi vietējā, reģionālā, valsts vai Eiropas līmenī.

Tā ir iespēja veidot EBD projektus ar elastīgiem ieviešanas nosacījumiem: uz projekta iesniegšanas laiku brīvprātīgajiem nav jābūt zināmiem, kā arī nav obligāti jābūt zināmām visām partnerorganizācijām. Tas ļauj organizācijai ātrāk reaģēt uz jauniešu vajadzībām projekta ieviešanas gaitā. Šie projekti ir īpaši piemēroti organizācijām, kas strādā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām un īpašām vajadzībām, kuru motivāciju dalībai projektā bieži nav iespējams uzturēt pietiekami ilgi standarta EBD iesniegšanas procedūras veikšanai.

Stratēģiskie EBD projekti var ilgt no 12 līdz 36 mēnešiem. Tie var ietvert gan standarta EBD aktivitātes, gan arī papildu pasākumus vietējā un starptautiskā līmenī, kas vērsti uz projekta mērķu sasniegšanu un ietekmes nodrošināšanu (konferences, apmācības, darba ēnošana, pētījumi u.c).

Projektā var iesaistīt arī asociētos partnerus, kas sekmē kvalitatīvu projekta īstenošanu un stiprina projekta spēju sasniegt stratēģiskos mērķus (piemēram, uzņēmējus, NVA, pašvaldības). Asociētie partneri var tiešā veidā neuzņemt un nenosūtīt brīvprātīgos, bet atbalstīt organizāciju, sniedzot ekspertīzi vai popularizējot projektu jauniešu vidū. Asociētajiem partneriem nav nepieciešama akreditācija.

Projektu piemēri

1.    piemērs.
Projekta iesniedzējs vēlas veicināt dažādu kultūru apmaiņu un paplašināt EBD ietekmi reģionā, tādēļ veic pētījumu par EBD ietekmi uz vietējiem iedzīvotājiem, uzņem Eiropas brīvprātīgo, kas palīdz popularizēt EBD reģionā, organizē apmācības ieinteresētajām organizācijām par EBD īstenošanu, palīdz ieinteresētajām organizācijām saņemt uzņēmējorganizācijas akreditācijas statusu, kā arī sniedz atbalstu uzņēmējorganizācijām Eiropas brīvprātīgo uzņemšanā.

2.    piemērs.
Projekta iesniedzējs vēlas popularizēt EBD kā instrumentu darbā ar jauniešiem NEET situācijās, tāpēc projekta ietvaros kā asociēto partneri piesaista vietējo pašvaldību, kas īsteno projektu “PROTI un DARI!”. Projekta ietvaros tiek organizētas tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem, tiek apzināti jaunieši NEET situācijās, tiek organizēta ēnošanas vizīte organizācijā, kas izmanto EBD darbā ar jauniešiem NEET situācijās, tiek īstenotas sagatavošanas aktivitātes un organizēta iepriekšējās plānošanas vizīte kopā ar atbalsta personām, 10 jaunieši NEET situācijās tiek nosūtīti īstermiņa EBD, tiek organizēts izvērtēšanas pasākums utt.

Projektu pieteikumu iesniegšana

Stratēģiskajiem EBD projektiem ir atsevišķa projekta pieteikuma veidlapa, kura atrodama šī projektu veida Dokumentu sadaļā http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/dokumenti-4. Pieteikums jāaizpilda un jāiesniedz tiešsaistē līdz 26. aprīļa plkst. 13:00 pēc Latvijas laika.

Projekta pieteikumu iesniedz akreditēta EBD koordinējošā organizācija, kura uzņemas pilnu atbildību par projekta īstenošanu. Pieteikumam jāpievieno likumiskā pārstāvja parakstīta deklarācija.

Svarīgi!
-    Projekta pieteikumam mandāti ar partneriem nav jāpievieno.
-    Partnerorganizācijām, kuras uzņem vai nosūta brīvprātīgos projekta ietvaros, jābūt akreditētām uz EBD aktivitātes īstenošanas brīdi.
-    Pieteikumam ieteicams pievienot projekta laika grafiku.

Finansējums

Stratēģisko EBD projektu īstenošanai 2017. gadā paredzētais finansējums ir 256 301,10 eiro.

Apstiprināto projektu īstenotājiem jāņem vērā, ka maksimālais priekšfinansējuma apjoms paredzēts 80 % apmērā, kas tiek izmaksāts 2 daļās – 40 % pēc līguma parakstīšanas, 40 % pēc starpposma atskaites apstiprināšanas.

Solidaritātes korpuss

Eiropas Solidaritātes korpuss ir jauna iniciatīva, ko Eiropas Savienība sākusi, lai dotu iespēju jauniešiem sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrībā un palīdzēt izrādīt solidaritāti.

Ieinteresētie jaunieši vecumā no 17 līdz 30 gadiem, kuri vēlas piedalīties Solidaritātes korpusa aktivitātēs, var reģistrēties Eiropas Solidaritātes korpusā tīmekļa vietnē http://europa.eu/solidarity-corps.

Kopš 2017. gada 10. marta akreditētajām EBD organizācijām Eiropas Jaunatnes portālā https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en ir pieejams Placement Administration and Support System (PASS) rīks ieinteresēto jauniešu atlasei.

Svarīgi! Ja EBD organizācija plāno īstenot ilgtermiņa (2-12 mēneši) projektu ar Programmas valstīm, Eiropas Komisija iesaka izmantot šo tīmekļa vietni, lai atrastu jauniešus saviem projektiem.

Ja rodas jautājumi projekta izstrādes laikā, aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatori Maiju Kolbergu (maija.kolberga[at]jaunatne.gov.lv; tālr.nr.: 67356256).