Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina atklātu projektu konkursu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina atklātu projektu konkursu "Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana”. Projektu iesnieguma iesniegšanas termiņš – 2017. gada 29. septembris.

Konkursa mērķis – atbalstīt 30 pašvaldību un jaunatnes organizāciju projektus, lai nodrošinātu Strukturētā dialoga vietējās konsultācijas starp politikas veidotājiem un jauniešiem piecos Latvijas plānošanas reģionos.

Projekta iesniedzējs:

-    pašvaldība, kas atbilst Jaunatnes likuma 12.panta trešās daļas nosacījumiem;

-  jaunatnes organizācija, kas atbilst Jaunatnes likuma 6.panta pirmās daļas nosacījumiem (organizācija, kas reģistrēta jaunatnes organizāciju sarakstā).

Projektu iesnieguma iesniegšanas termiņš – 2017. gada 29. septembris

Projekta iesniegumu var iesniegt personīgi, pa pastu vai elektroniski.

Iesniedzot projekta iesniegumu personīgi vai pasta sūtījumā, projekta iesnieguma dokumentus iesniedz projekta iesnieguma iesniegšanās termiņā aģentūrā – Mūkusalas ielā 41, Rīgā, LV-1004. Personīgi iesniegtam projekta iesniegumam ir jābūt iesniegtam aģentūrā līdz 2017. gada 29. septembra plkst.16.00.

Ja projekta iesniegums sagatavots kā elektronisks dokuments atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu, to nosūta uz aģentūras elektroniskā pasta adresi: info@jaunatne.gov.lv.

 

Atklāta projektu konkursa dokumenti:

1) Konkursa nolikums
2) 1. pielikums – Projekta iesnieguma veidlapa
3) 2. pielikums – Projekta budžeta tāmes veidlapa
4) 3. pielikums – Eiropas Savienības Strukturētā dialoga jaunatnes jomā VI. cikla vietējo konsultāciju metodoloģija

Ar projekta iesnieguma sagatavošanu un projekta īstenošanu saistītie normatīvie akti:

1) Jaunatnes likums
2) Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumi Nr.1243 “Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam”

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 2017. gada 14. septembrī plkst.11:00 aģentūras 1.stāva zālē rīkos informatīvo semināru par atklāta projektu konkursa "Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” mērķi, atbalstāmajām aktivitātēm, projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta īstenošanu un projekta noslēguma pārskata iesniegšanu.

Kontaktinformācija:
Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv