Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina atklāto projektu konkursu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina atklāto projektu konkursu „Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā”. Projektu iesniegšanas termiņš – 2015. gada 27. februāris.

Atklātā projekta konkursa mērķis izvēlēties līdz 11 projektu iesniedzējiem – jaunatnes organizācijām, kuras atbilst Jaunatnes likuma 6. panta pirmajā daļā ietvertajiem kritērijiem, lai Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros sniegtu atbalstu pasākumiem ar mērķi veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanas un sabiedriskajā dzīvē, stiprināt un veicināt jauniešu uzņēmību, lai vairāk jauniešu iesaistītos pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, uzņēmējdarbībā, kā arī veicināt jauniešu piederīguma apziņu, kas stiprinās viņu lojalitāti, pienākuma apziņu, veselīgu dzīves veidu, darba tikumu, un tādu neformālo mācīšanās aktivitāšu realizēšana, kas pilnveidotu jauniešu personību un attīstību, sekmējot tādu zināšanu un prasmju apguvi, kas pilnveidotu jaunieša vispusīgu attīstību garīgi, intelektuāli un emocionāli.

Valsts budžeta finansējuma sadalījums var tikt pārskatīts gadījumā, ja projekta iesniedzēju skaits būs mazāks par astoņiem; kā arī izvēlēties līdz trim projektu iesniedzējiem – jaunatnes organizācijām, kuras atbilst Jaunatnes likuma 6. panta pirmajā daļā un 12. panta ceturtajā un ceturtajā prim daļā ietvertajiem kritērijiem, lai Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros sniegtu atbalstu to darbības veicināšanai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā. Valsts budžeta finansējuma sadalījums var tikt pārskatīts gadījumā, ja projekta iesniedzēju skaits būs mazāks par trim. 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Valsts programmas pasākumus īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Jaunatnes politikas valsts programmas kopējais valsts budžeta finansējums šim projektu konkursam – 56 915 EUR.

Konkursa nolikums

1.pielikums Projekta iesnieguma veidlapa
2.pielikums Projekta budžeta tāme
3.pielikums Projekta vadības personu pieredze un kvalifikācija
4.pielikums Administratīvās atbilstības vērtēšanas veidlapa
5.pielikums Kvalitātes vērtēšanas veidlapa

Kontaktinformācija: 
Jānis Drigins
Izglītības un zinātnes ministrijas
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas projektu koordinators 
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv