Jaunatnes politikas valsts programma - izsludināts projektu konkurss

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam 2.2. apakšsadaļas atklāto projektu konkursu „Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu, kas pabeiguši ilgtermiņa kursus, organizēto projektu – iniciatīvu īstenošanai, kas nodrošina gan šo jauniešu iesaistīšanos dažādās pašiniciētās aktivitātēs, gan līdzdalību vietējos un reģiona līmeņa demokrātijas procesos”.

Atklātā projektu konkursa mērķis ir sekmēt jauniešu, tai skaitā to, kas ir pakļauti sociālās atstumtības riskam, iesaistīšanos jauniešu iniciatīvu projektu veidošanā un īstenošanā, kā arī dalību neformālās mācīšanās aktivitātēs kā nākamo mācīšanās etapu pēc ilgtermiņa apmācības kursiem, tādā veidā iegūstot un pilnveidojot kompetences, kas ir pieprasītas darba tirgū un veicina viņu personīgo izaugsmi.

Projektu iesniegšanas termiņš – 2014. gada 21. augusts.

1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums
5. pielikums
6. pielikums

Nolikums

NB! Iesniedzot projekta iesniegumu iesniedzējam jāņem vērā šāds specifiskais vērtēšanas kritērijs: Projekta iesniedzējs ir piedalījies Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam 2.1 aktivitātē paredzētajās apmācībās.

 

Kontaktpersona:

Agnese Lorence 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas programmas vadītāja
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356289
Fakss: +371 67358060