Jaunatnes organizācijas - ilgtermiņa ieguldījums darba ar jaunatni attīstībai Latvijā

Ir noslēdzies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) organizētais 2019. gada atklātais projektu konkurss “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un iniciatīvām, veicinot iespējas jauniešu līdzdalībai” ar mērķi nodrošināt atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai divu gadu periodā, lai sekmētu jauniešu līdzdalības palielināšanos un dzīves prasmju apgūšanu ar neformālās izglītības metodēm.

 

Atklāta projektu konkursa rezultātā 2019. gadā projektu īstenošanai tika piešķirti  284503.15 eiro jaunatnes organizācijām: “Latvijas Mazpulki”, “Streetbasket”, “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”, “Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”, “Latvijas jaunatnes padome”.

Biedrība “Latvijas Mazpulki” projekta ietvaros veicinās Latvijas jauniešu valstsgribu, piederību savai zemei, dzīvesprasmju attīstību un pilsonisko līdzdalību, kā arī ilgtermiņā stiprināt biedrības kapacitāti. Projekts ietver 11 plašas aktivitātes, tieši iesaistot vismaz 1000 jauniešus, 120 mazpulku vadītājus, lēmumu pieņēmējus un ekspertus jaunatnes jomā no visas Latvijas.

Biedrības “Streetbasket” projekta mērķis ir iesaistīt jauniešus brīvprātīgajā darbā, īstenojot ielu kultūras un āra dzīves aktivitātes Ghetto Games Akadēmijas ietvaros. Šīs aktivitātes sekmēs Latvijā dzīvojošo, latviski un krieviski runājošo jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem saliedētību, dzīves kvalitāti, darba dzīvei noderīgu kompetenču attīstību, atbalstu viņu iniciatīvām vietējai kopienai. Projekta ietvaros tiks attīstīta pasaules ielu sporta un kultūras sadarbības platforma un nodrošināta jauniešu interešu aizstāvība Eiropas Savienības līmenī.

Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” stiprinās organizācijas administratīvo kapacitāti, lai veicinātu jauniešu iniciatīvas un līdzdalību jaunatnes politikas realizācijā. Projekta ietvaros nodrošinās kvalitatīvu neformālās izglītības piedāvājumu jauniešiem un pieaugušajiem brīvprātīgajiem jaunatnes darbiniekiem, atbalstot ar metodisko darbu un organizējot 4. Baltijas džamboreju “The Jump” (Lēciens), aktualizējot un praktizējot ANO 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus, veicinās sabiedrības izpratni par ilgtermiņa brīvprātīgo darbu un pilsoniskumu, skautu/gaidu kustību, kā arī veicinās jauniešu iesaisti Eiropas Parlamenta vēlēšanās un stabilizēs organizācijas darbību, piesaistot papildus finanses un veicinot interešu aizstāvību.

Biedrības “Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” projekta mērķis ir stiprināt nacionālo pārklājumu un starptautiskos sadarbības tīklus, lai organizācija varētu kvalitatīvāk nodrošināt jauniešu izglītošanu par Eiropas Savienību un jauniešu interešu aizstāvību. Projekta laikā tiks stiprināta un paplašināta Eiropas Klubu kustība Latvijā, izstrādāta neformālās izglītības programma, kuru pielietos iknedēļas interešu izglītības nodarbībās. Sadarbībā ar Ārlietu Ministriju tiks īstenota inovatīva jauniešu iesaistes un interešu aizstāvības iespēja – ANO jauniešu delegātu programma, kuras mērķis ir valsts un jauniešu interešu pārstāvniecība Apvienoto Nāciju Organizācijā. Projekta ietvaros tiks strukturēta organizācijas administratīvā darbība, padarot darbu ar jaunatni ilgtermiņā efektīvāku.

Biedrības “Latvijas jaunatnes padome” projekta mērķis ir nodrošināt organizācijas darbību un pārstāvēt jauniešu un jaunatnes organizāciju intereses. Projekta ietvaros tiks nodrošināta jaunatnes organizāciju līdzdalība jaunatnes politikas izstrādē, sagatavojot konkrētus priekšlikumus Jaunatnes likuma un jaunatnes organizāciju finansēšanas izmaiņām.

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros nacionāla mēroga jaunatnes organizāciju mērķis ir sniegt ilgtermiņa ieguldījumu darba ar jaunatni attīstībai Latvijā. Par nacionāla mēroga jaunatnes organizāciju var kļūt organizācijas, kuras veic darbu ar jaunatni gan starptautiskā, gan nacionālā līmenī vismaz trīs Latvijas plānošanas reģionos, kuru biedru skaits ir vismaz 300 un kuras atbilst citiem Jaunatnes likuma nosacījumiem.