Jaunatnes organizācijas - ilgtermiņa ieguldījums darba ar jaunatni attīstībai Latvijā

Ir noslēdzies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) organizētais 2019. gada atklātais Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas projektu konkurss “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un iniciatīvām, veicinot iespējas jauniešu līdzdalībai”, kura mērķis bija nodrošināt atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai divu gadu periodā, šādi sekmējot jauniešu līdzdalības palielināšanos un dzīves prasmju apgūšanu ar neformālās izglītības metodēm.

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros nacionāla mēroga jaunatnes organizācijām 2019. gada ietvaros projektu īstenošanai ir pieejami 285 168 eiro. Šim finansējumam pieteikušās šādas jaunatnes organizācijas: “Latvijas Mazpulki”, “Streetbasket”, “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”, “Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”, “Latvijas jaunatnes padome”.

“Pateicoties piešķirtajam valsts budžeta finansējuma, jauniešiem šogad Latvijā būs vēl vairāk iespēju iesaistīties pilsoniskās, āra dzīves un citās aktivitātēs un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Viņi varēs gan attīstīt savas uzņēmējdarbības spējas, gan sportot, gan iesaistīties jaunatnes politikas veidošanas procesos un pat kļūt par pārstāvjiem Apvienoto Nāciju Organizācijā. Esam novērojuši, ka jaunieši ar neformālās izglītības metodēm, kuras izmanto jaunatnes organizācijas, uzlabo savas prasmes, stiprina pārliecību par sevi un, protams, iegūst jaunus draugus,” tā Maija Kolberga, JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja.

Biedrība “Latvijas Mazpulki” projekta laikā veicinās Latvijas jauniešu valstsgribu, piederību savai zemei, dzīvesprasmju attīstību un pilsonisko līdzdalību, kā arī ilgtermiņā stiprināt biedrības kapacitāti. Projekts ietver 11 plašas aktivitātes, tieši iesaistot vismaz 1000 jauniešu, 120 mazpulku vadītāju, lēmumu pieņēmēju un ekspertu jaunatnes jomā no visas Latvijas.

Biedrības “Streetbasket” projekta mērķis ir iesaistīt jauniešus brīvprātīgajā darbā, īstenojot ielu kultūras un āra dzīves aktivitātes Ghetto Games Akadēmijas ietvaros. Šīs aktivitātes sekmēs Latvijā dzīvojošo, latviski un krieviski runājošo jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem saliedētību, dzīves kvalitāti, darba dzīvei noderīgu kompetenču attīstību, atbalstu viņu iniciatīvām vietējai kopienai. Projekta ietvaros tiks attīstīta pasaules ielu sporta un kultūras sadarbības platforma un nodrošināta jauniešu interešu aizstāvība Eiropas Savienības līmenī.

Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” stiprinās organizācijas administratīvo kapacitāti, lai veicinātu jauniešu iniciatīvas un līdzdalību jaunatnes politikas realizācijā. Projekta ietvaros nodrošinās kvalitatīvu neformālās izglītības piedāvājumu jauniešiem un pieaugušajiem brīvprātīgajiem jaunatnes darbiniekiem, atbalstot ar metodisko darbu un organizējot 4. Baltijas džamboreju “The Jump” (Lēciens), aktualizējot un praktizējot ANO 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus, veicinās sabiedrības izpratni par ilgtermiņa brīvprātīgo darbu un pilsoniskumu, skautu/gaidu kustību, kā arī veicinās jauniešu iesaisti Eiropas Parlamenta vēlēšanās un stabilizēs organizācijas darbību, piesaistot papildus finanses un veicinot interešu aizstāvību.

Biedrības “Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” projekta mērķis ir stiprināt nacionālo pārklājumu un starptautiskos sadarbības tīklus, lai organizācija varētu kvalitatīvāk nodrošināt jauniešu izglītošanu par Eiropas Savienību un jauniešu interešu aizstāvību. Projekta laikā tiks stiprināta un paplašināta Eiropas Klubu kustība Latvijā, izstrādāta neformālās izglītības programma, kuru pielietos iknedēļas interešu izglītības nodarbībās. Sadarbībā ar Ārlietu Ministriju tiks īstenota inovatīva jauniešu iesaistes un interešu aizstāvības iespēja – ANO jauniešu delegātu programma, kuras mērķis ir valsts un jauniešu interešu pārstāvniecība Apvienoto Nāciju Organizācijā. Projekta ietvaros tiks strukturēta organizācijas administratīvā darbība, padarot darbu ar jaunatni ilgtermiņā efektīvāku.

Biedrības “Latvijas jaunatnes padome” projekta mērķis ir nodrošināt organizācijas darbību un pārstāvēt jauniešu un jaunatnes organizāciju intereses. Projekta ietvaros tiks nodrošināta jaunatnes organizāciju līdzdalība jaunatnes politikas izstrādē, sagatavojot konkrētus priekšlikumus Jaunatnes likuma un jaunatnes organizāciju finansēšanas izmaiņām.

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros nacionāla mēroga jaunatnes organizāciju mērķis ir sniegt ilgtermiņa ieguldījumu darba ar jaunatni attīstībai Latvijā. Par nacionāla mēroga jaunatnes organizāciju var kļūt organizācijas, kuras veic darbu ar jaunatni gan starptautiskā, gan nacionālā līmenī vismaz trīs Latvijas plānošanas reģionos, kuru biedru skaits ir vismaz 300 un kuras atbilst citiem Jaunatnes likuma nosacījumiem.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2019. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.
 

Papildu informācijai:
Kintija Bulava
Komunikācijas daļas vecākā referente                
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra                
Tālr.: 67356247, e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv