Izsludināts programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” otrais 2020. gada projektu konkurss

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” otro 2020. gada projektu konkursu. Vēršam uzmanību, ka projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir mainīts. Visi, kuri vēlas īstenot starptautiskus projektus jaunatnes jomā, aicināti iesniegt projektu pieteikumus līdz 2020. gada 07. maijam, plkst. 13:00 pēc vietējā laika tiešsaistē - Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home. Projektu īstenošanu apstiprinātiem projektiem būs iespēja uzsākt no 2020. gada nogales.

Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2020. gada otrajā projektu konkursā pieejamais finansējums ir  1 169 771.84 eiro, attiecīgi:

1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” jauniešu apmaiņas un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem - 632 686.69 eiro, no kuriem 158 171.67 eiro projektiem ar ES kaimiņvalstīm;

2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projektiem inovācijas atbalstam – 502 901.75 eiro;

3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” jaunatnes dialoga projektiem ir pieejami 34 183.40 eiro.

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2020. gada prioritātes

Saskaņā ar ES Jaunatnes stratēģiju un programmas “Erasmus+” vadlīnijām 2020. gadā jaunatnes jomas projektos izvirzītās vairākas prioritātes.

1. pamatdarbības projektos uzsvars likts uz sociāli atstumtiem jauniešiem. Projektu iesniedzēji aicināti iesniegt projektu pieteikumus, kas veicina dažādību, starpkultūru un starpreliģiju dialogu, vienotas neatkarības vērtības, iecietību un cieņu pret cilvēktiesībām. Tāpat aicināts iesniegt projektus, kas uzlabo jauniešu plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, kritiskās domāšanas prasmes un iniciatīvas apziņu. Būtiska ir arī jaunatnes darbinieku nodrošināšana ar iemaņām un metodēm to profesionālai attīstībai, ieskaitot digitālo darbu ar jaunatni, kas ir nepieciešamas sabiedrības kopējo pamatvērtību nodošanai grūti sasniedzamām jauniešu grupām un arī izteiktas radikalizācijas novēršanai jauniešu vidū.

Ņemot vērā kritisko situāciju Eiropā un faktu, ka jauniešu darbs, neformālās izglītības aktivitātes un brīvprātīgais darbs var būt būtiski saistīts ar bēgļu, patvēruma meklētāju un migrantu vajadzībām un/vai var paaugstināt šī jautājuma izpratni vietējā sabiedrībā, īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu mobilitātes projektiem, kuros tiks iesaistīti vai atbalstīti bēgļi/patvēruma meklētāji un migranti.

2. pamatdarbības projektos uzsvars likts uz kvalitatīva, inovatīva un atzīta darba ar jaunatni veicināšanu; starpnozaru sadarbības stiprināšanu, nodrošinot lielāku sinerģiju dažādās, jauniešiem svarīgās darbības jomās, īpaši veicinot jauniešu līdzdalību, iekļaujot alternatīvus un novatoriskus līdzdalības veidus; un uzņēmējdarbības un radošās apguves sekmēšanu, un sociālās uzņēmējdarbības veicināšanu jauniešu vidū (Starptautisko jauniešu iniciatīvas projektos).
 

Informējam, ka:

1. pamatdarbības - Jauniešu apmaiņa, Jaunatnes darbinieku mobilitāte un 3. pamatdarbības - Jaunatnes dialoga projekti projektu īstenošanu var uzsākt no 2020. gada 1. augusta līdz 31. decembrim un to ilgums, ņemot vērā projekta specifiku un citus apstākļus, var būt līdz 24 mēneši.

2. pamatdarbības - Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam projektu īstenošanu var uzsākt no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. janvārim un to ilgums, ņemot vērā projekta specifiku, var būt līdz 36 mēneši.

2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā” labās prakses apmaiņai projektu pieteikumus varēs iesniegt trešajā projektu konkursā (konkursa beigu termiņš 1.oktobris plkst. 13:00 pēc vietējā laika).

Aicinām sekot  līdzi tālākai informācijai  par  projektu pieteikšanas termiņiem projektu sadaļā.  Neskaidrību gadījumā sazinieties ar projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.