Ieguldījums Eiropas jaunatnē: Komisija uzsāk Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīvu

Ir pagājuši vien divi mēneši, kopš Komisijas priekšsēdētājs Junkers paziņoja par Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīvu, un Komisija jau šodien uzsāk minēto iniciatīvu, kura ir pirmais no Bratislavas ceļvedī noteikto darbības prioritāšu rezultātiem. Sākot no 7. decembra, jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem var pieteikties jaunām iespējām sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrībā visā ES un gūt nenovērtējamu pieredzi, un apgūt vērtīgas prasmes karjeras sākumā.

Komisija ir nākusi klajā arī ar virkni pasākumu, lai palielinātu jauniešu nodarbinātību, uzlabotu un modernizētu izglītību, vairāk ieguldītu jauniešu prasmēs, kā arī sniegtu labākas iespējas mācīties un studēt ārzemēs.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers teica: "Eiropas Solidaritātes korpuss radīs iespējas jauniešiem, kas vēlas sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrībā un palīdzēt izrādīt solidaritāti, jo pasaulei un Eiropas Savienībai ir nepieciešams vairāk solidaritātes. Manuprāt, tā vienmēr ir bijusi Eiropas Savienība būtība. Tie nav līgumi vai rūpnieciskās vai ekonomiskās intereses, kas mūs vieno, bet gan mūsu vērtības. Brīvprātīgā darba darītāji ik dienu dzīvo saskaņā ar Eiropas vērtībām.

Pašreizējais priekšlikums ES līmenī pirmo reizi apvieno dažāda veida darbības ar vienu mērķi: uzlabot jauniešu iespējas.

 

Eiropas Solidaritātes korpuss

Ar jauno Eiropas Solidaritātes korpusu dalībniekiem būs iespēja iesaistīties kādā brīvprātīga darba, stažēšanās, māceklības vai darba projektā, kas ilgtu 2 līdz 12 mēnešus.

Dalībnieki varēs iesaistīties plašā pasākumu lokā tādās jomās kā izglītība, veselības aprūpe, sociālā integrācija, palīdzība pārtikas piegādē, patversmju izbūve, migrantu un bēgļu uzņemšana, atbalsts un integrēšana, vides aizsardzība vai dabas katastrofu novēršana. Jauniešiem, kas reģistrēsies Eiropas Solidaritātes korpusā, būs jāpiekrīt tā darba uzdevumiem un principiem. Visām iesaistītajām organizācijām būs jāievēro Eiropas Solidaritātes korpusa statūti, kuros noteiktas tiesības un pienākumi, kas pastāv visos solidaritātes pieredzes posmos.

Sākot ar šodienu, ieinteresētie jaunieši vecumā no 17 līdz 30 gadiem var reģistrēties Eiropas Solidaritātes korpusā caur tīmekļa vietni http://europa.eu/solidarity-corps. Minimālais projektu dalībnieku vecums ir 18 gadi. Mērķis ir panākt, lai līdz 2020. gada beigām Eiropas Solidaritātes korpusā būtu reģistrēti 100 000 jauniešu.

 

Shēma "Garantija jauniešiem"

Jauniešu bezdarba apkarošana ir viena no galvenajām ES prioritātēm. Nodarbinātības veicināšana ir vispārsvarīgs jautājums, kas attiecas uz visām dalībvalstīm, un Komisija ar virkni politikas pasākumu un darbību atbalsta to centienus.

Šajā nolūkā pirms trim gadiem tika uzsākta ES shēma "Garantija jauniešiem" un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva. Pašlaik Eiropas Savienībā kopš 2013. gada bez darba esošo jauniešu skaits ir samazinājies par 1,6 miljoniem, un par 900 000 ir samazinājies to jauniešu skaits, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu. Šīs tendences liecina, ka shēma “Garantija jauniešiem” ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas atbalstu ir sekmējusi pozitīvas pārmaiņas vietējā līmenī. Aptuveni 9 miljoni jauniešu ir pieņēmuši kādu piedāvājumu, no kuriem lielākā daļa bija darba piedāvājumi.

Lai nodrošinātu pilnīgu un ilgtspējīgu shēmas "Garantija jauniešiem" īstenošanu un lai to izvērstu reģionos, kur tas ir visvairāk nepieciešams, Komisija nesen ierosināja pievienot papildu €2 miljardus, lai turpinātu visā Eiropā izvērst shēmu "Garantija jauniešiem" un līdz 2020. gadam sniegtu atbalstu papildu 1 miljonam jauniešu.

Māceklības mobilitāte

Mums arī jāpieliek pūles, lai veicinātu jauniešu nodarbināmību. Mācības un studijas citā valstī ir izrādījušās ļoti vērtīgas, lai jaunieši varētu attīstīt savas prasmes, uzlabot karjeras izredzes un stiprināt Eiropas pilsonību. Būtu jānodrošina, ka vairāk jauniešu no visiem sabiedrības slāņiem gūst labumu no šīm iniciatīvām.

Tādēļ Komisija uzsāks “ErasmusPro” iniciatīvu, kas ir jauns programmas “Erasmus+” īpašais pasākums, ar ko atbalstīt mācekļu ilgtermiņa praksi ārzemēs. Tāpat Komisija ierosinās māceklības kvalitātes sistēmu, kurā būs noteikti galvenie principi māceklības izstrādei un īstenošanai visos līmeņos. Lai sniegtu atbalstu valstīm, kas ievieš vai reformē māceklības sistēmas, 2017. gadā tiks izveidots uz pieprasījumu balstīts māceklības atbalsta dienests.

 

Augstas kvalitātes izglītības nodrošināšana

Komisija pašreizējo pasākumu ietvaros piedāvā virkni pasākumu, ar ko palīdzēt dalībvalstīm nodrošināt augstas kvalitātes izglītību visiem jauniešiem, lai viņi varētu apgūt zināšanas un prasmes, kas tiem ļautu pilnībā piedalīties sabiedrības dzīvē un reaģēt uz jaunām iespējām un izaicinājumiem, ko sniedz globalizācija un tehnoloģiskas pārmaiņas.

 

Vispārīga informācija

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Junkers savā 2016. gada runā par stāvokli Savienībā paziņoja par savu nodomu pastiprināt jauniešu atbalsta centienus. Priekšsēdētājs jo īpaši viņš paziņoja par Eiropas Solidaritātes korpusa izveidi tādas plašākas politikas programmas ietvaros, kas vērsta uz jauniešu integrāciju sabiedrībā, un norādīja, ka "Es nevaru pieļaut un nepieļaušu, ka Eiropa ir un paliek kontinents, kur jauniešiem nav darba.Es nevaru piekrist un nepiekritīšu, ka tūkstošgades jauniešu paaudze, varētu būt pirmā paaudze 70 gados, kurai klājas sliktāk nekā tās vecākiem. […]. Mēs turpināsim izvērst shēmu “Garantija jauniešiem” visā Eiropā, lai uzlabotu eiropiešu prasmes un līdz ar to koncentrētos uz reģioniem un jauniešiem, kam atbalsts vajadzīgs visvairāk.”

Pēc Bratislavas samita 2016. gada 16. septembrī arī valstu un valdību vadītāji no 27 dalībvalstīm apstiprināja savu apņemšanos apkarot jaunatnes bezdarbu un radīt vairāk iespēju jauniešiem. Tā sauktajā “Bratislava ceļvedī” ir noteikti konkrēti uzdevumi un termiņi, lai “radītu daudzsološu ekonomikas nākotni visiem, nosargātu mūsu dzīvesveidu un nodrošinātu labākas iespējas jaunatnei”. Šo uzdevumu ietvaros Padome līdz gada beigām ir apņēmusies “pieņemt lēmumus par ES atbalstu dalībvalstīm cīņā pret jauniešu bezdarbu un uzlabotām ES programmām, kas veltītas jauniešiem”.

Komisija 2016. gada 4. oktobrī ziņoja par pašreizējās shēmas "Garantija jauniešiem" un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) galvenajiem sasniegumiem kopš to izveidošanas 2013. gadā.

Papildu informācija

MEMO/16/4166: Jautājumi un atbildes par ieguldījumu Eiropas jaunatnē

MEMO/16/4168: Jautājumi un atbildes par Eiropas Solidaritātes korpusu

Eiropas Solidaritātes korpusa tīmekļa lapa