“Erasmus+: Jaunatne darbībā” pirmais projektu konkurss 2018. gadā ir izsludināts projektu pieteikumiem

Arī 2018. gadā “Erasmus+” programmas jaunatnes jomas projektu pieteikumus tiešsaistē varēs iesniegt trīs reizes: līdz 15. februārim, līdz 26. aprīlim un līdz 4. oktobrim. Kopējais programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” pieejamais finansējums 2018. gadā ir vairāk nekā 3 miljoni eiro. Šogad pirmajam projektu konkursam plānotais finansējums ir 852 428,75 eiro.

1.    pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projektiem (kopā)  – 713 761 eiro, no kuriem 185 107 eiro projektiem ar Eiropas Savienības kaimiņvalstīm.
2.    pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projektiem labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautisko jauniešu iniciatīvas projektiem – 102 334,75 eiro.
3.    pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” projektiem - 36 333 eiro.

Detalizēta informācija par projektu konkursiem tiks publicēta aģentūras tīmekļa vietnē http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/izsludinatie-projektu-konkursi.

Informējam, ka 2018. gada pirmajā projektu konkursā var iesniegt projektu pieteikumus līdz 2018.gada 15.februārim plkst. 13:00 pēc vietējā laika šādos projektu veidos:
- 1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” Jauniešu apmaiņas, Brīvprātīgā darba un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti;
- 2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā” projekti labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautiskās jauniešu iniciatīvas ("Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam" – līdz 26. aprīļa plkst. 13:00 pēc vietējā laika);
- 3.pamatdarbības “Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projekti.
 
Šobrīd tiešsaistē tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/ ir pieejama 1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu pieteikuma elektroniskā veidlapa. Pārējās projektu pieteikumu elektroniskās veidlapas minētajā tīmekļa vietnē būs pieejamas pēc 2018. gada 15. janvāra.

Svarīgi! Lai laicīgi sagatavotu projekta pieteikumu, aicinām izvēlētā projektu veida apakšsadaļā “Dokumenti” iepazīties ar projekta pieteikuma sagatavi un iespējamajiem jautājumiem.

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2018. gada prioritātes

1. pamatdarbības projektos
-    pievēršanās sociāli atstumtiem jauniešiem, veicinot dažādību, starpkultūru un starpreliģiju dialogu, vienotas neatkarības vērtības, iecietību un cieņu pret cilvēktiesībām, kā arī projektiem, kas uzlabo jauniešu plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, kritiskās domāšanas prasmes un iniciatīvas apziņu;
-    jaunatnes darbinieku nodrošināšana ar iemaņām un metodēm, kas ir nepieciešamas sabiedrības kopējo pamatvērtību nodošanai grūti sasniedzamām jauniešu grupām un arī izteiktas radikalizācijas novēršanai jauniešu vidū.

Ņemot vērā kritisko situāciju Eiropā un faktu, ka jauniešu darbs, neformālās izglītības aktivitātes un brīvprātīgais darbs var būt būtiski saistīts ar bēgļu, patvēruma meklētāju un migrantu vajadzībām un/vai var paaugstināt šī jautājuma izpratni vietējā sabiedrībā, īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu mobilitātes projektiem, kuros tiks iesaistīti vai atbalstīti bēgļi/patvēruma meklētāji un migranti.

2. pamatdarbības projektos
Kvalitatīva jaunatnes darba veicināšana, tostarp:
-    jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšana;
-    jaunu, efektīvu metožu izstrāde, lai sasniegtu atstumtus jauniešus un novērstu rasismu un neiecietību jauniešu vidū;
-    jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana un nodarbinātība, īpašu uzsvaru liekot uz jauniešiem, kuriem draud atstumtības risks, un jauniešiem no migrantu ģimenēm, iekļaujot nesen ieradušos imigrantus un gados jaunus bēgļus;
-    starpnozaru sadarbība jaunatnes darbā;
-    saiknes stiprināšana starp politiku, pētniecību un praksi;
-    jauniešu pārejas no skolas uz darba dzīvi atvieglošana;
-    zināšanu uzlabošana par jaunatnes situāciju un politiku jaunatnes jomā;
-    jaunatnes darba, neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšana Eiropas, valstu un vietējā līmenī.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.

Informatīvs seminārs projektu iesniedzēju atbalstam

Kā katru gadu arī 2018. gada sākumā JSPA ikvienu jaunatnes darbā strādājošo aicina uz informatīvu bezmaksas semināru, kurā sniegs informāciju par programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” jaunumiem. Seminārs notiks 22. janvārī no plkst. 10:30 līdz plkst. 16:00 viesnīcā “Bellevue Park Hotel Riga”. Pieteikšanās semināram tiešsaistē līdz 17. janvārim http://bit.ly/2CcjZmS.

JSPA informē, ka 2018. gads ir jau piektais gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kuras iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.

Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir iespējams īstenot projektus trīs pamatdarbībās: pirmā – “Personu mobilitāte mācību nolūkos” (mobilitātes veids “Jauniešu apmaiņas”, “Eiropas Brīvprātīgais darbs”, “Jaunatnes darbinieku mobilitāte”); otrā – “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā”; trešā – “Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās”.