Aicinām pieteikties apmācībai par cilvēktiesību izglītību jaunatnes jomā

Ja tev ir pieredze neformālās mācīšanās un darba ar jaunatni apmācībās, kā arī neformālās izglītības pieejās un principos, pieredze un zināšanas (vai interese) par cilvēktiesību izglītības jautājumiem (piemēram, miera izglītība, starpkultūru izglītība, anti-rasisms u.c.), tad līdz 2. aprīlim piesakies apmācībai "Training of trainers for human rigths", aizpildot pieteikuma anketu: https://goo.gl/forms/Zu9QKmaTM7H82v8H3  Šī apmācība ir daļa no "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ilgtermiņa projekta "Jaunatne par cilvēktiesībām".

Katrs dalībnieks līdz 2018. gada 30. aprīlim tiks informēts par atlases rezultātiem.

Prasības un kandidātu profils:

 • spēja strādāt angļu valodā;
 • spēja strādāt nacionālā četru apmācību vadītāju komandā;
 • gatavība dalīties ar savu pieredzi, ekspertīzi un ieteikumiem;
 • sagatavoto ziņojumu/atskaišu prezentēšana (īpaši izvērtēšanas fāzē);
 • dalība "Research-based Analysis and Monitoring of Erasmus+: Youth in Action Programme" (RAY)" http://www.researchyouth.eu/ pētījumā par apmācītāju un jaunatnes darbinieku kompetenču pilnveidošanu, sniedzot pētniekiem nepieciešamo informāciju;
 • skaidra motivācija, iepriekšējas zināšanas un pieredze jaunatnes projektu īstenošanā cilvēktiesību jomā. 

Projektā tiek aicināti piedalīties 28 apmācītāji (četri dalībnieki no katras dalībvalsts). Kopumā projektā iesaistītas 7 dalībvalstis: Igaunija, Vācija, Austrija, Beļģija (Flandrija), Latvija, Horvātija un Slovākija. Projekta dalībnieki tiks apmācīti un sagatavoti nacionāla līmeņa jaunatnes darbinieku apmācību sagatavošanai un vadīšanai. Sagaidāmā apmācītāju loma ir ieviest un piemērot mācību formātu, kuru īpaši jaunatnes darbinieku apmācībām ir izstrādājusi pieredzējusi ekspertu grupa. Apmācības vadīs pieredzējuši cilvēktiesību izglītības/demokrātiskas pilsonības izglītības apmācītāji. Tiek sagaidīts, ka pēc apmācībām 28 apmācītāji savās valstīs vadīs apmācības jaunatnes darbiniekiem.

Apmācības mērķi ir:

 • veicināt dalībnieku izpratni par cilvēktiesībām un jo īpaši cilvēktiesību izglītību;
 • veicināt projekta dalībnieku gūtās cilvēktiesību kompetences tālāku izplatīšanu;
 • veicināt Eiropas dimensiju jaunatnes darbinieku apmācībās un sasaistīt to ar jaunatnes mobilitātes projektiem;
 • atbalstīt dalībniekus nacionāla līmeņa jaunatnes darbinieku apmācību programmu izstrādē un jaunatnes darbiniekiem paredzēto apmācību vadīšanā.

Projekta dalībnieku tālākās sagaidāmās nacionālās aktivitātes
Pēc starptautiskās apmācības katram dalībniekam divu apmācītāju komandā būs jāīsteno nacionāla 3-4 dienu apmācība 20 jaunatnes darbiniekiem. 

Laika grafiks

 • 2018. gada 4.–9. jūnijs, Slovākija: dalība apmācībā (6 dienas, ieskaitot ceļā pavadīto laiku);
 • 2018  gada jūlijs–decembris: nacionālo jaunatnes darbinieku apmācības vadīšana (3-4 dienas) – formāts, struktūra un laika grafiks tiks apspriests un apstiprināts pirmajā apmācību kursa fāzē;
 • 2019. gada janvāris/februāris, Horvātija: dalība izvērtēšanas seminārā (2-3 dienas).

Finanses un dalībnieku līdzfinansējums
Ceļošanas, izmitināšanas un uzturēšanās izmaksas par dalību divos starptautiskos un vienā nacionāla līmeņa seminārā tiks segtas no projekta līdzekļiem. Par nacionālās jaunatnes darbinieku apmācības īstenošanu apmācītāji saņems atlīdzību 290 €/dienā. 

Papildus informācijai
Ilgtermiņa projektā "Jaunatne par cilvēktiesībām" piedalās septiņas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" nacionālās aģentūras no Igaunijas, Vācijas, Austrijas, Beļģijas (Flandrijas), Latvijas, Horvātijas un Slovākijas. 

Projekta mērķi un sagaidāmie rezultāti
Projekta mērķis ir vardarbīgas radikalizācijas novēršana un demokrātisko vērtību, pamattiesību, starpkultūru sapratnes un aktīvas pilsonības veicināšana, izmantojot izglītošanu cilvēktiesību jomā (human rights education).

Projekta uzdevumi  ir 1) uzlabot sociālo un pilsonisko kompetenču apguvi un veicināt zināšanas, izpratni un piederību demokrātiskām vērtībām un pamattiesībām; 2) projekta ietvaros sniegt atbalstu apmācītājiem un jaunatnes darbiniekiem konfliktu risināšanā un jautājumos, kas saistīti ar daudzveidību; 3) uzlabot neformālās mācīšanās aktivitātes, darba ar jaunatni prakses un brīvprātīgā darba kvalitāti.

Sagaidāmie projekta rezultāti bez iepriekšminētajiem ir:  1) attīstīt un izmēģināt konceptus un mācību programmas cilvēktiesību izglītībai jaunatnes jomā; 2) apmācīt kompetentus apmācītājus, jaunatnes darbiniekus un citus interesentus par cilvēktiesību izglītību; 3) veicināt jauniešu iesaisti vietējos cilvēktiesību izglītības projektos; 4) izstrādāt stratēģiju cilvēktiesību izglītības sekmēšanai darbā ar jaunatni un programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā".

 

Papildu informācija
Agnese Lorence
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
Projektu koordinatore
Tālr.: 67356258
E-pasts: agnese.lorence[at]jaunatne.gov.lv