24 pašvaldībām sniegts finansiāls atbalsts darba ar jaunatni pilnveidošanai

2017. gadā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros 24 pašvaldības īstenoja projektus, lai sniegtu atbalstu darba ar jaunatni sistēmas izveidei pašvaldībās, kā arī sekmētu plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu atbilstoši pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem un rīcības virzieniem.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) arī nākamgad aicina pašvaldības izmantot IZM Jaunatnes politikas valsts programmas atbalstu. 2018. gadā tiks organizēts atsevišķs projektu konkurss pašvaldībām, kurās līdz šim nav izstrādāti jaunatnes politikas plānošanas dokumenti. IZM Jaunatnes politikas valsts programmas kopējais budžeta finansējums projektu īstenošanai 2018. gadā ir EUR 589 000, no tā pašvaldību projektiem – EUR 145 000. Kopumā 2018. gadā ar IZM Jaunatnes politikas valsts programmas atbalstu paredzēts atbalstīt 50 pašvaldības.

“Mēs izvēlējāmies jomu, kas līdz šim mūsu novadā jaunatnes jomā bija lielākais izaicinājums. Man prieks, ka mūsu ideja sekmēt plānveidīgu ilgtermiņa darbu ar Olaines pagasta jauniešiem, nostrādāja. Projekta aktivitātēs piedalījās vairāk nekā 100 jauniešu, un svarīgi, ka daudzi no viņiem ir gatavi līdzdarboties arī turpmāk,” izvērtējot 2017. gadā īstenoto projektu, rezumē Mārīte Zaube, Olaines novada pašvaldības Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja.

Šo projektu ietvaros pašvaldībām bija iespēja izvēlēties kādu no darba ar jaunatni jomām un īstenot dažādas aktivitātes šīs jomas tālākai pilnveidošanai vai attīstībai. Projektos pašvaldības:

attīstīja jaunatnes darbu pagastos, piemēram, apzinot pagastu jauniešu vajadzības, piesaistot un apmācot pagastu jaunatnes darba koordinatorus, organizējot forumus par novada sadarbības tīkla attīstību efektīvai jaunatnes darba īstenošanai;
izveidoja vai pilnveidoja jauniešu informācijas sistēmu, tostarp, analizējot esošās jauniešu informācijas sistēmas un izstrādājot priekšlikumus to pilnveidei, izveidojot virtuālos informācijas punktus, izstrādājot vadlīnijas darbam ar informāciju, pilnveidojot tīmekļa vietnes;
attīstīja brīvprātīgā darba sistēmu, piemēram, organizējot darba grupas par brīvprātīgā darba sistēmas pilnveidi, izstrādājot brīvprātīgā darba uzskaites sistēmu, pievienojoties brīvprātīgā darba platformai www.brivpratigie.lv, uzsākot jaunas tradīcijas, piemēram, brīvprātīgo jauniešu apbalvošanas pasākumus, iedvesmojot jauniešus veikt brīvprātīgo darbu, apzinot brīvprātīgā darba veikšanas vietas;
pilnveidoja jaunatnes politikas plānošanas dokumentus, piemēram, organizējot jauniešu aptaujas un fokusgrupas, analizējot esošo jaunatnes darba situāciju, veicot pētījumus;
izveidoja jauniešu līdzdalības mehānismus, piemēram, organizējot izpētes vizītes uz citām pašvaldībām, veicot esošo jauniešu līdzdalības modeļu darbības izvērtēšanu, nodibinot jauniešu domes, sagatavojot ar jauniešu domju darbību saistītu dokumentāciju;
• veica citas aktivitātes ilgtermiņa jaunatnes darba attīstībai pašvaldībā.

“Šo projektu rezultāti ir pierādījuši, ka arī pavisam nelielu projektu ietvaros var īstenot stratēģiski svarīgas aktivitātes, kas noteikti būs spēcīgs atspēriens tālākai jaunatnes darba attīstībai pašvaldībās. Mēs ticam, ka, sperot šādus nelielus, bet vienlaikus ļoti svarīgus soļus, jau tuvākajā laikā visās Latvijas pašvaldībās tiks īstenots katras pašvaldības vajadzībām atbilstošs, ilgtermiņā plānots, atzīts, efektīvs un iekļaujošs jaunatnes darbs,” tā Rasa Lazdiņa, JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja.

2017. gada 19. decembrī ir apstiprināta IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2018. gadam. Jaunatnes politikas prioritātes nākamgad: 1) veicināt ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošanu vietējā un reģionālā līmenī; 2) atbalstīt jaunatnes organizāciju iniciatīvas jauniešu līdzdalības veicināšanai; 3) vienota modeļa izstrāde jauniešu neformālās izglītības atzīšanai valsts mērogā; 4) darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālās pilnveides attīstīšana.

Plašākai informācijai: http://jaunatne.gov.lv/lv/valsts-programma/par-valsts-programmu.

Papildus informācijai:
Kintija Bulava
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv; tel.nr.: 67356247