2019. gada 1. ceturksnī visvairāk starptautisku jaunatnes jomas projektu pieteikumu saņemti no Rīgas un Latgales reģioniem

Šogad pirmajā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu konkursā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai (JSPA) iesniegti 105 projektu pieteikumi, pretendējot uz 612 632,10 eiro lielu finansējumu.

Vislielākā interese šogad bijusi par starptautiskām jauniešu apmaiņām (70 projektu pieteikumi) un jaunatnes darbinieku mobilitātēm (26 projektu pieteikumi). Šajos projektu veidos jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem ieskaitot vai jaunatnes jomā strādājošie bez vecuma ierobežojuma par sev interesējošu tēmu var īstenot pieredzes apmaiņas aktivitāti šeit pat Latvijā vai arī kādā no Eiropas Savienības vai tuvējām kaimiņvalstīm. “Erasmus+” jaunatnes jomas stratēģiskajās partnerībās iesniegti 5 projektu pieteikumi, bet jaunatnes dialogā ar jaunatnes politikas veidotājiem – 4 projektu pieteikumi.

Starp iesniegtajām projektu pieteikumu tēmām var minēt šādas populārākās: prasmju attīstīšana, vienlīdzība, sociālā iekļaušana, jauniešu līdzdalība, radošums un kultūru dažādības iepazīšana.  

Rīgā un Rīgas reģionā ir aktīvākās nevalstiskās organizācijas, jauniešu centri un citas institūcijas, kuras ikdienā strādā ar jauniešiem, ja vērtējam pēc šogad pirmajā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu konkursā iesniegto projektu pieteikuma skaita. No Rīgas reģionā esošajām jaunatnes organizācijām JSPA saņēmusi visvairāk projektu pieteikumu – 61. Otrajā vietā ierindojas Latgales reģions ar 16 projektu pieteikumiem. No Zemgales saņemti 7 projektu pieteikumi, no Kurzemes – 5, no Vidzemes – 4.

Kopumā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu pieteikumi saņemti no šādiem Latvijas reģioniem: Zemgalē no Jelgavas pilsētas un novada, no Aizkraukles, Baldones, Dobeles, Jaunjelgavas un Vecumnieku pašvaldībām; Kurzemē no Ventspils pilsētas un novada, no Aizputes, Brocēniem un Liepājas pašvaldībām; Vidzemē no Alūksnes, Cēsu un Gulbenes pašvaldībām; Latgalē no Balvu, Daugavpils pilsētas un novada pašvaldībām, Krāslavas, Preiļu, Rēzeknes un Viļakas pašvaldībām; Rīgas reģionā no Rīgas, Jūrmalas, Ķekavas, Mārupes, Ogres, Salaspils, Ikšķiles un Stopiņu pašvaldībām.

“Saņemot projektu pieteikumus, īpašs prieks iesniedzēju sarakstā redzēt Aizkraukles un Baldones novada jaunatnes jomas organizācijas, kurām šī ir pirmā pieredze  starptautisku jaunatnes jomas projektu īstenošanā. Pašlaik norit projektu vērtēšanas process. Aprīļa otrajā pusē JSPA publicēs apstiprināto projektu sarakstu un, sākot jau ar 1. maiju, varēs uzsākt projektu īstenošanu,” stāsta Rasa Lazdiņa, JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja.

Dažādām institūcijām, kuras vēlas īstenot starptautiskus jaunatnes jomas projektus, 2019. gadā pieejami gandrīz 2,8 miljoni eiro (2 757 144 eiro). Līdzīgi kā iepriekšējos gados arī šogad projektu pieteikumus var iesniegt trīs reizes gadā. Pirmais konkurss noslēdzās februārī, nākamie noslēgsies 30. aprīlī un 1. oktobrī.

2019. gads ir jau sestais gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.

Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir iespējams īstenot projektus trīs pamatdarbībās: pirmā – “Personu mobilitāte mācību nolūkos” (mobilitātes veids “Jauniešu apmaiņas” un “Jaunatnes darbinieku mobilitāte”); otrā – “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā” (projekti labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautiskās jauniešu iniciatīvas un projekti inovāciju atbalstam); trešā – “Jaunatnes dialoga projekti”.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2019. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

 

Papildu informācijai:
Kintija Bulava
Komunikācijas daļas vecākā referente                
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra                
Tālr.: 67356247, e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv