Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti

LIKUMI

Valsts pārvaldes iekārtas likums

Jaunatnes likums

Valsts valodas likums

Izglītības likums

Iesniegumu likums

MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI

MK 2015. gada 7. jūlija Nr.385 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi"

MK 2013. gada 5. novembra Nr. 1243 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam"

MK 2012. gada 11. decembrī Nr. 863 "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras nolikums"

JSPA DARBĪBU REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras reglaments

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras ētikas kodekss

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras nolikums pretendentu atlasei dalībai ES programmas "Erasmus+" ietvaros organizētajās apmācībās

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pretkorupcijas pasākumu plāns

ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI

JSPA darbības stratēģija 2019.-2020.gadam


Par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

MK 2009. gada 20. aprīlī Nr. 246 "Par Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009.–2018. gadam"

MK 2011. gada 20. oktobrī Nr. 542 "Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēm 2012.–2018.gadam"