Misija

JSPA ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA darbojas saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu, Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumiem Nr.863 “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras nolikums” (turpmāk - nolikums) un JSPA 2016. gada 05. septembra reglamentu Nr.1-64/1 “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras reglaments”.

Misija

JSPA - vadošais sadarbības partneris pašvaldību un NVO darba ar jaunatni attīstībai.

Vīzija
Sociāli aktīvi jaunieši, profesionāli jaunatnes darbinieki un atbalstoša vide.

2020. gada prioritātes:

  • atbalstīt sistemātiska, ilgtermiņa darba ar jaunatni pašvaldībās īstenošanu un jaunatnes darbinieku kompetenču attīstību;
  • veicināt kvalitatīvu, kompetenču attīstībā balstītu brīvprātīgo darbu;
  • veicināt jauniešu līdzdalību;
  • veicināt sociālo iekļaušanu jaunatnes jomā;
  • veicināt pedagogu profesionalitāti un motivāciju veidot starptautiskus projektus;
  • veicināt jauniešu nodarbinātību;
  • veicināt Eiropas Savienības vērtības, tai skaitā cilvēktiesības un solidaritāti