Iepirkumi

JSPA publiskie iepirkumi

 2019. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā (PIL), tāpēc turpmāk visa informācija par publiskajiem iepirkumiem, kuriem piemēro PIL, ir ievietota un pieejama Elektroniskās informācijas sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/397


2021. gads

Iepirkums “Informācijas materiālu izstrāde, izgatavošana un piegāde” identifikācijas Nr. JSPA 2021/01

Iepirkuma priekšmets: “Informācijas materiālu izstrāde, izgatavošana un piegāde”.

CPV kods 22458000-5 (iespieddarbi pēc pasūtījuma).

Paredzamā līgumcena līdz 13 900 EUR (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi) bez PVN.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš 12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai līdz līgumcenas sasniegšanai.

Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

Informācija par iepirkumu ir pieejama https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/51467

 

2020. gads

Iepirkuma procedūra “Pasākumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana”

Identifikācijas Nr. JSPA 2020/03.

Informatīvs paziņojums.

Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram ir CPV: CPV kods

79951000-5 (semināru organizēšanas pakalpojumi), 79952000-2 (pasākumu organizēšanas pakalpojumi), papildus CPV kodi: 55120000-7 (Viesnīcu sanāksmju un konferenču organizēšanas pakalpojumi); 55300000-3 (Restorānu un ēdināšanas pakalpojumi).

Piedāvājumi var tikt iesniegti Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā.

Iepirkuma komisija nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju nolikumam https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/32443

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 18.februārim plkst. 10.00.

Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz JSPA juriskonsulte Aiga Trubiņa, Tālr.:  67358073, E-pasts: aiga.trubina[at]jaunatne.gov.lv, JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja Dita Usāre, tālrunis 67358063, e-pasts: dita.usare[at]jaunatne.gov.lv.

Iepirkumu organizē, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 10.pantu un paredzamā kopējā līguma summa – līdz 300 000,00 EUR bez PVN.

 


Iepirkuma procedūra “Informācijas materiālu izstrāde, izgatavošana un piegāde”
Identifikācijas Nr. JSPA 2020/02.
Informatīvs paziņojums.
Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram ir CPV: 22000000-0 (Iespieddarbi un saistītie izdevumi), 22458000-5 (iespieddarbi pēc pasūtījuma).
Piedāvājumi var tikt iesniegti Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā.
Iepirkuma komisija nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju nolikumam https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/32779

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 10.februārim plkst. 10.00.
Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Juriskonsulte Aiga Trubiņa, Tālr.:  67358073, E-pasts: aiga.trubina[at]jaunatne.gov.lv
Iepirkumu organizē, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 9.pantu un paredzamā kopējā līguma summa – līdz 20500,00 EUR bez PVN.

 


Iepirkuma procedūra “Reprezentācijas materiālu izstrāde, izgatavošana un piegāde”
Identifikācijas Nr. JSPA 2020/01.
Informatīvs paziņojums.
Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram ir CPV: 39294100-0 (informācijas un reklāmas produkti), 22000000-0 (iespieddarbi un saistītie izdevumi), 22458000-5 (iespieddarbi pēc pasūtījuma).
Piedāvājumi var tikt iesniegti Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā.
Iepirkuma komisija nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju nolikumam https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/32605

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 10.februārim plkst. 10.00.
Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras juriskonsulte Aiga Trubiņa, Tālr.:  67358073, E-pasts: aiga.trubina[at]jaunatne.gov.lv
Iepirkumu organizē, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 9.pantu, un paredzamā kopējā līguma summa – līdz 38760,00 EUR bez PVN.


Iepirkuma priekšmets: “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkoto neformālās izglītības mācību vadītāju pakalpojumi
Identifikācijas Nr.  JSPA 2020/06.
Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2020. gada 28. decembra plkst.10.00.
Paredzamā vispārīgās vienošanās summa ir 130000 EUR (viens simts trīsdesmit tūkstoši euro).
Plānotais pakalpojuma sniegšanas laiks: 36 mēneši no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties: Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) e-konkursu sadaļā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/48859

Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Juriskonsulte Signe Šmite, Tālr.:  67356255, E-pasts: signe.smite[at]jaunatne.gov.lv