Par "Erasmus+: Sports"

Programma "Erasmus+: Sports"

Programma "Erasmus+: Sports" ir centralizētā programma, ko administrē Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūra Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) veic informēšanas funkciju.

Projektu pieteikumi iesniedzami Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA) mājaslapā.

 • novērst pārrobežu apdraudējumus sporta integritātei, tādus kā dopinga lietošana, iepriekšējās vienošanās par spēļu iznākumu un vardarbība, kā arī visu veidu neiecietība un diskriminācija;
 • veicināt un atbalstīt labu sporta pārvaldību un sportistu duālās karjeras;
 • veicināt brīvprātīgas darbības sportā, kā arī sociālo iekļaušanu, nodrošināt vienlīdzīgas iespējas un sekmēt izpratni par veselību uzlabojošu fizisko aktivitāšu svarīgumu, atbalstot plašāku piedalīšanos sportā un nodrošinot visiem vienlīdzīgas iespējas nodarboties ar sportu;
 • īpaša uzmanība tautas sportam.

 • palielinātu kapacitāti un paaugstinātu profesionālismu Eiropas līmeņa darbā: uzlabotu vadības kompetences un stratēģijas; pastiprinātu sadarbību ar partneriem no citām valstīm, piesaistītu finanšu līdzekļus no citiem fondiem (ārpus ES fondiem);
 • īstenotu ES/starptautiskos sporta projektus, paaugstinātu projektu sagatavošanas, ieviešanas, monitoringa un turpinājuma pasākumu kvalitāti;
 • palielinātu iedzīvotāju iesaisti sportā un veselību uzlabojošās fiziskās aktivitātēs, pievēršot uzmanību sociālās iekļaušanas riska grupām;
 • radītu daudz dinamiskāku, uz darbu un profesionālu darba vidi orientētu organizāciju – gatavu ieviest labo praksi un jaunas metodes ikdienas aktivitātēs;
 • sadarbotos ar citu jomu pārstāvjiem, popularizētu profesionāļu un brīvprātīgo sociālās izglītības attīstību saskaņā ar Eiropas politikas mērķiem sporta jomā.

 • veicināt piedalīšanos sporta, fiziskajās un brīvprātīgajās aktivitātēs;
 • uzlabot zināšanas un izpratni par sportu un fiziskajām aktivitātēm Programmas valstīs;
 • stiprināt sadarbību starp iestādēm un organizācijām, kas aktīvi darbojas sporta un fizisko aktivitāšu jomā;
 • uzlabot sporta organizāciju un citu attiecīgo organizāciju no dažādām Programmas valstīm dalību sadarbības tīklos;
 • uzlabot labas prakses apmaiņu.

Vietne, kur meklēt partnerus Sporta projektiem: https://sporttool.teamwork.fr/