Sociālā iekļaušana

Ikviens kaut reizi dzīvē ir dzirdējis jēdzienu “sociālā iekļaušana”. To dzirdam radio un televīzijā, lasām presē, reizēm saklausām arī kādā sarunā, taču tikai retais zina šī jēdziena patieso nozīmi.

Jēdziens “iekļaušana” norāda uz indivīdu vai indivīdu grupa, kas atsevišķās situācijās uzskatāma par nošķirtu no pārējās sabiedrības. Sociālajai iekļaušanai ir cieša saistība arī ar diskriminācijas jēdzienu, proti, ar sociālās iekļaušanas aktivitātēm tiek mazināta atšķirīga attieksme personas rases, dzimuma, etniskās piederības, politiskās vai reliģiskās pārliecības, seksuālās orientācijas, invaliditātes vai jebkādas citas pazīmes dēļ. Sociālā iekļaušana ir ne vien politisks koncepts, par kuru tiek domāts, īstenojot dažādas likumu iniciatīvas, bet arī sociāls process, ko var ietekmēt ikviens, kurš to vēlas.

 

Sociālā iekļaušana “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektos

Eiropas Savienības jaunatnes jomas programmas piedāvā iesaistīties sociālās iekļaušanas veicināšanā, dodot iespēju dažādiem Eiropas un to sadarbības valstu jauniešiem iepazīt vienam otru, iepazīt dažādās kultūras un valodas, kā arī veidot kontaktu ar savas valsts jauniešiem, neskatoties uz atšķirīgo dzīves pieredzi, interesēm, pārliecības vai personības iezīmēm. Projektos, kas tiek īstenoti ar programmu atbalstu, sociālajai iekļaušanai tiek pievērsta būtiska nozīme.

Jau projekta iesniegšanas un izvērtēšanas posmā tiek vērtēts, vai un cik lielā mērā tas ir vērsts uz sociālās iekļaušanas veicināšanu. Pamatotas nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināts papildus finansiāls atbalsts, lai segtu izdevumus, kas nepieciešami jauniešu ar invaliditāti iesaistei, piemēram, lai nodrošinātu asistentu, noteiktus tehniskos palīglīdzekļus vai pakalpojumus.

 

Mērķa grupa

Lai sasniegtu sociālās iekļaušanas mērķi, projektu aktivitātēm jāparedz dažādu sabiedrības grupu tikšanos, pieredzes un ideju apmaiņu, kopīgu darbošanos un diskusijas. Sociāli iekļaujoša projekta aktivitātes paredzētas gan jauniešiem no diskriminētām grupām, gan tiem, kas ikdienā netiek diskriminēti. Piemēram, lai nodrošinātu jauniešu ar invaliditāti sociālo iekļaušanu, projektā jāiesaista gan jaunieši ar invaliditāti, gan bez tās.

Projekts, kur ir iesaistīti tikai vienas grupas jaunieši, piemēram, jaunieši ar kustību traucējumiem vai ar citu noteiktu invaliditāti, nevar tikt uzskatīts par sociālās iekļaušanas projektu. Šādos projektos konkrētā grupa vēl vairāk nošķiras no sabiedrības, tāpēc tiek liegta iespēja savstarpēji iepazīt vienam otru, pārvarēt komunikācijas barjeras un mazināt sabiedrībā valdošos stereotipus.

 

Projektu pieteikumu vērtēšana

Programmās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu iesniegumu vērtēšanas vadlīnijās kā viena no prioritātēm tiek uzsvērta dalībnieku ar ierobežotām iespējām iekļaušana. Mobilitātes aktivitātēs, kuras vērstas uz jauniešiem, projektu iesniegumi, kuros jaunieši ir iesaistīti visās projekta fāzēs (plānošana, sagatavošana, īstenošana), tiek vērtēti augstāk, tiem ir lielākas iespējas tikt apstiprinātiem. Tas nenozīmē, ka citi administratīvie un kvalitātes kritēriji netiks ņemti vērā. Ikvienam projekta iesniegumam ir jāatbilst programmu vadlīnijās noteiktajām prasībām jeb kritērijiem.

Sociālās iekļaušanas projektu pieteikumā ir jāparedz jaunatnes darbinieku un jauniešu ar īpašām vajadzībām vienlīdzīgas iekļaušanas nodrošināšana gan projekta sagatavošanas, gan īstenošanas fāzēs, kas ietver šo personu uzrunāšanu un iesaistīšanu, nepieciešamības gadījumā atbalsta nodrošināšanu un paredzēto aktivitāšu procesuālo un vides pieejamību.

SVARĪGI! Sociālās iekļaušanas projekti nav projekti, kas domāti tikai jauniešiem ar ierobežotām iespējām, kur kāds cits viņu vajadzībām veido projektus. Jau pieteikumā sociālās iekļaušanas projektos ir paredzēta aktīva speciālistu un jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaistīšana tā, lai rezultātā projekts būtu pašu jauniešu attīstīts un ieviests, kura laikā viņi iegūst labu neformālās izglītības pieredzi.

 

Paredzētais atbalsts ar iekļaušanu saistītajiem tēriņiem

Programmas “Erasmus+” vadlīnijas” apakšnodaļā “Vienlīdzība un iekļaušana” (EQUITY AND INCLUSION) un programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” apakšnodaļā “Sociālā iekļaušana” (SOCIAL INCLUSION) var iepazīties ar programmas sociālās iekļaušanas ideju. Vadlīnijās var iepazīties ar projektos paredzētajām attiecināmajām izmaksām, kas sociālās iekļaušanas projektiem nodrošina dalībnieku ar īpašām vajadzībām un ierobežotām iespējām vienlīdzīgu iekļaušanos projekta īstenošanā.

Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu budžetos sociālās iekļaušanas projektiem papildus tiek paredzētas sekojošas pozīcijas:

  • Atbalsts dalībniekiem ar īpašām vajadzībām (Erasmus+) - papildu izmaksas, kas tieši saistītas ar personām ar invaliditāti un viņu pavadošo personu piedalīšanos projekta aktivitātēs (tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar braucienu un uzturēšanos, ja tās ir apstiprinātas, un šīs izmaksas projektā nav iekļautas budžeta pozīcijā "ceļa izmaksas" (travel) un organizatoriskais atbalsts" (organisational support)). Tiek apmaksātas 100% apmērā no attiecināmajām izmaksām.
     
  • Ārkārtas izmaksas (Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss) - papildu izdevumi, lai atbalstītu dalībnieku ar ierobežotām iespējām piedalīšanos projekta aktivitātēs, piemēram, specifiska sagatavošana vai papildu mentorings (izņemot citās budžeta kategorijās paredzētās ceļošanas (travel) un organizatoriskā atbalsta (organisational support) izmaksas dalībniekiem un to pavadošajām personām). Tiek atmaksātas 100% apmērā no attiecināmajām izmaksām.
     
  • Atbalsts dalībnieku ar ierobežotām iespējām iekļaušanai (Eiropas Solidaritātes korpuss) - papildu izmaksas, kas saistītas ar dalībnieku sagatavošanu, atbalstu, mācīšanās rezultātu atzīšanu atbilstoši dalībnieka profilam.

 

Lai labāk saprastu sociāli iekļaujošo projektu ideju, iepazīsties ar jau realizēto projektu pieredzes stāstiem.

Lai uzzinātu par dažādiem ar sociālo iekļaušanu saistītiem jautājumiem, ieskaties sadaļā "Noderīgi materiāli".