Par "Erasmus+: Jaunatne darbībā"

Programma "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ir Eiropas Savienības programma izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā, kurā jauniešiem vecumā no 13 līdz 30, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas kompetences un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus. Programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projekti galvenokārt tiek īstenoti, izmantojot neformālās izglītības metodes.

Programma "Erasmus+" tiek īstenota no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim ar kopējo budžetu 14,7 miljardi eiro, 10 % (1,4 miljardi eiro) no kopējā programmas finansējuma jaunatnes jomai.

paaugstināt jauniešu, t.sk. jauniešu ar ierobežotām iespējām galveno prasmju un spēju līmeni, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē Eiropā un darba tirgū, jauniešu aktīvu pilsoniskumu, starpkultūru dialogu, sociālo iekļaušanu un solidaritāti, jo īpaši palielinot iespējas mobilitātei mācību nolūkos jauniešiem, personām, kas aktīvi iesaistījušās darbā ar jaunatni vai jaunatnes organizācijās, un jauniešu līderiem un stiprinot saiknes starp jaunatnes jomu un darba tirgu;
sekmēt kvalitātes uzlabošanu darbā ar jaunatni, jo īpaši uzlabojot sadarbību starp jaunatnes jomas organizācijām un/vai citām ieinteresētajām personām;
papildināt politikas reformas vietējā, reģionālā un valsts līmenī un atbalstīt uz zināšanām un pierādījumiem balstītas jaunatnes politikas izstrādi, kā arī neformālās un ikdienējās mācīšanās atzīšanu, jo īpaši, uzlabojot politisko sadarbību, efektīvāk izmantojot ES pārredzamības un atzīšanas instrumentus un izplatot labu praksi;
uzlabot starptautisko dimensiju pasākumiem jaunatnes jomā un stiprināt jaunatnes darbinieku un jaunatnes organizāciju kapacitāti jauniešu atbalstā, nodrošinot papildināmību ar Eiropas Savienības ārējo darbību, jo īpaši veicinot mobilitāti un sadarbību starp programmas valstu un partnervalstu ieinteresētajām personām un starptautiskajām organizācijām.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra administrē šādus programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus:

1. pamatdarbība “Personu mobilitāte mācību nolūkos”:
Jauniešu apmaiņa;
Jaunatnes darbinieku mobilitāte;
2. pamatdarbība “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās”:
Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam;
Stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalstam t.sk., Starptautiskas jauniešu iniciatīvas.

3. pamatdarbība “Atbalsts politikas reformai”:
Jaunatnes dialoga projekti

Detalizētu informāciju par katra projekta veida nosacījumiem meklē attiecīgajā apakšsadaļā.

2020. gadā programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” tiek organizēti 3 projektu konkursi:

1. projektu pieteikumu iesniegšana https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home līdz 11. februāra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika);
2. projektu pieteikumu iesniegšana https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home līdz 07. maija plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz 12.00 pēc Briseles laika);
3. projektu pieteikumu iesniegšana https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home līdz 1. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz 12.00 pēc Briseles laika).

Detalizētu informāciju par katru projektu konkursu un projektu uzsākšanas laikiem meklē sadaļā Projektu konkursi un to rezultāti.

Informācija par centralizēto projektu konkursiem šeit.

Lai izprastu programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un projektu būtību, prioritātes un nosacījumus, iepazīsties ar aktuālajām programmas “Erasmus+” vadlīnijām latviešu vai angļu valodā un projektu izvērtēšanas vadlīnijām.

Programmas vadlīnijas 2020 (angļu valodā)
Programmas vadlīnijas 2020 (latviešu valodā)

Projektu izvērtēšanas vadlīnijas

Organizācijas ID  koda (OID) iegūšanas vadlīnijas

Programmas "Erasmus+" vadlīnijas angļu valodā pieejamas arī tiešsaistē:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_en

SVARĪGI! Latvijā programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus var iesniegt tikai juridiskas personas, arī gadījumā, ja projektu izstrādā un īsteno neformāla jauniešu grupa.

Citus nepieciešamos dokumentus veiksmīgai projekta pieteikuma sagatavošanai un iesniegšanai, projekta īstenošanai un gala atskaites iesniegšanai meklē katra projektu veida dokumentu sadaļā.  

Piesakies aģentūras organizētajiem mācību pasākumiem vai starptautiskajām mācībām.
Iepazīsties ar informatīvajiem materiāliem par projektu veidiem, neformālo izglītību, sociālo iekļaušanu u.c.
Jautā padomu un pieredzi reģionālajiem koordinatoriem.
Konsultējies aģentūrā.
 

Papildu informācija par programmu “Erasmus+” šeit.

Maini dzīvi, domā plašāk!