Kas ir Strukturētais dialogs?

Šo projektu mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību sabiedrībā un sekmēt diskusijas par Strukturētā dialoga tēmām un prioritātēm, kā arī par jaunatnes politiku. Strukturētais dialogs nozīmē diskusijas starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, lai iegūtu rezultātus, kas ir noderīgi jaunatnes politikas veidošanā. Strukturētā dialoga projekti sniedz iespēju īstenot starptautiskus vai nacionālus pasākumus jauniešiem, jaunatnes darbā iesaistītajiem un par jaunatnes politiku atbildīgajām personām.

 
Strukturētā dialoga projekti nevar būt organizāciju vai organizāciju tīklu statūtos paredzētās sapulces, kā arī politiski pasākumi.

Strukturētā dialogu projektu īsteno jaunieši, tas nozīmē, ka jaunieši ir aktīvi iesaistīti projektā sagatavošanā, aktivitāšu īstenošanā un turpinājuma pasākumos. Projekts ir balstīts uz neformālās izglītības metodēm un principiem. Piedaloties projektā, jaunieši gūst iespēju ietekmēt jaunatnes politikas veidošanu. Jaunieši gūst izpratni, kā notiek darbs institūcijās, kāds ir lēmumu pieņēmēju ikdienas darbs, ko nozīmē līdzdalība un kā jaunieši var ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu.

Lai gūtu plašāku ieskatu par strukturēta dialoga projektiem, ieskaties mūsu mājas lapas sadaļā "Pieredzes stāsti”

Lai izveidotu kvalitatīvu projektu, noteikti jāizlasa ES programmas "Erasmus+” vadlīnijas. Rakstot projektu, jāievēro arī šādi kritēriji:

  Attiecināmās organizācijas

 

Projektā var piedalīties:

  • bezpeļņas/nevalstiskās organizācijas; 
  • Eiropas līmeņa jaunatnes organizācijas;
  • pašvaldības un pašvaldības iestādes.
  Kas var iesniegt projektu?  

Jebkura no augstāk minētajām organizācijām, kas dibināta Programmas valstī var būt iesniedzējs. Gadījumā, ja projektu īsteno vairākas partnerorganizācijas, šī organizācija iesniedz projektu visu partnerorganizāciju vārdā.

  Partnerorganizāciju skaits  

Starptautiskā projektā: vismaz 2 organizācijas no vismaz 2 dažādām valstīm, no kurām vismaz viena ir Programmas valsts.

Nacionālā projektā: viena organizācija no Programmas valsts.

  Ar kurām valstīm drīkst sadarboties?  

Ar Programmas valstīm: Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis un citas programmas valstis, kas nav ES (bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Turcija).

Ar ES kaimiņvalstīm: Austrumu Partnerības valstis, Dienvidu Vidusjūras reģiona valstis, Rietumu Balkānu valstis un Krievijas Federācija.

  Kas var piedalīties projektā?  

Projektā var piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem no projektā iesaistītajām valstīm. Projektā jābūt iesaistītiem vismaz 30 jauniešiem

Projektā var piedalīties arī lēmumu pieņēmēji vai eksperti jaunatnes politikas jomā. Šiem dalībniekiem nav vecuma vai ģeogrāfiskā ierobežojuma.

  Kur notiek projekts?  

Projektam jānotiek valstī, kurā atrodas iesniedzēja organizācija. 

Ja projektu iesniedzējs ir Eiropas līmeņa nevalstiska organizācija, projekta aktivitātes var notikt jebkurā no projektā iesaistītajām Programmas valstīm. 

  Projekta ilgums   Projekta ilgums ir 3 līdz 24 mēneši.
  Kur iesniegt projektu?  

Tās valsts Nacionālajā Aģentūrā, kurā projekta iesniedzējs ir dibināts.

  Kā ir jāiesniedz projekta pieteikums?  

Projekta pieteikums un tā pielikumi ir jāiesniedz elektroniski (skat.sadaļu "Projektu iesniegšana”).


 
 

Viena no iespējām, kā atrast projekta partneri, ir izmantot OTLAS partneru meklēšanas sistēmu: http://www.salto-youth.net/otlas. Tur projektu īstenotāji var reģistrēt savu kontaktinformāciju un jomas, kurās vēlētos īstenot projektus, kā arī meklēt partnerus savām projektu idejām. Tomēr vispirms iesakām apzināt jau esošās iespējas – sakarus no iepriekšējiem starptautiskiem pasākumiem, skolas vai universitātes, sadraudzības pilsētu jauniešus un citas, kas vēlas sadarboties un veidot projektu (vairāk sadaļā: Meklē partnerus).

Strukturētā dialoga projektiem nav noteikts konkrēts finansējuma apmērs, jo tā apjoms ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram, dalībnieku skaita, pasākumu skaita, dalībnieku ceļošanas attāluma un citiem. Strukturētā dialoga projektiem līdzfinansējums nav obligāts

Sīkāka informācija par finansēšanas noteikumiem strukturētā dialoga projektos: "Kā projekts tiek finansēts?"

Pēc strukturētā dialoga projekta pieteikuma iesniegšanas aģentūrā, tas tiek vērtēts aptuveni 2.5 mēnešus. Kad projekta pieteikums ir izvērtēts, iesniedzējam tiek nosūtīts oficiāls lēmums par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu. 

Projekta apstiprināšanas gadījumā, iesniedzējam ir jāatver projekta konts Valsts Kasē un jānoslēdz finanšu līgums ar aģentūru. Pēc finanšu līguma noslēgšanas aģentūra uz atvērto projekta kontu Valsts Kasē pārskaitīs priekšfinansējumu - daļu no kopējā apstiprinātā finansējuma projektam. Atlikušo daļu aģentūra pārskaitīs pēc projekta gala atskaites saņemšanas pēc projekta beigām, ja projekts būs realizēts par visiem 100% un gala atskaitei tiks pievienoti un attiecināti visi nepieciešamie dokumenti. Ja projekts tiks realizēts ar mazāku finansējumu, kā sākotnēji apstiprināts, iesniedzējam pāri palikušie finanšu līdzekļi būs jāpārskaita atpakaļ aģentūrai.

 

Ja tev rodas jautājumi saistībā ar projekta izstrādi, izvēlēto tematu, plānotajiem pasākumiem vai ko citu, droši nāc uz aģentūru, zvani vai raksti – mēs noteikti palīdzēsim.

Kontaktinformācija:
Tālr.: 67358062