Dokumenti

Noslēguma pārskata saturiskā atskaite

Valsts programmas projekta saturiskās atskaites veidlapa. Tie ir jāaizpilda un jāiesniedz 10 (desmit) darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām.

Finanšu atskaite

Veidlapu aizpilda un iesniedz kopā ar projekta saturiskās atskaites veidlapu.

Klāt ir jāpievieno finanšu attaisnojuma dokumentu kopijas, t.sk., konta Valsts kasē izraksts, konta Valsts kasē kopsavilkums, projekta virsgrāmata vai kontu apgrozījuma pārskats,  un apliecinājumu, ka projekta attiecināmajās izmaksās iekļautais pievienotās vērtības nodoklis nav un netiks pieprasīts apmaksai no valsts budžeta (attiecināms uz projekta īstenotājiem, kas ir reģistrējušies ar pievienotās vērtības nodokļa apliekamo personu reģistrā) un citi ar projekta īstenošanu saistītie dokumenti.

Dalībnieku saraksta un darba kārtības veidlapa

Projekta dalībnieku saraksta un aktivitātes programmas paraugi.
NB! Ja projekta īstenotājs izmanto savu dokumenta sagatavi, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija.

Informatīvā tiešsaistes semināra video un prezentācija par projektu īstenošanu un noslēguma pārskatu sagatavošanu            https://youtu.be/jxaiPq3fMWs