Brošūras

  Projekti ka daļa
no ilgtermiņa
stratēģiskā darba
ar jaunatni
pašvaldībās
   

Šis metodiskais materiāls ir sagatavots Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu speciālistiem, jaunatnes darbiniekiem un citiem jaunatnes jomā strādājošajiem, lai palīdzētu ieraudzīt katra projekta veida vietu pašvaldības ilgtermiņa darba plānošanā. Pārzinot pieejamās
atbalsta un finansējuma iespējas, pašvaldība var plānot un īstenot darbu ar jaunatni daudz efektīvāk, stabilāk un daudzveidīgāk, piesaistot tam arī papildu finansējumu.

  Eiropas harta darbam ar jaunatni vietējā līmenī     Darbs ar jaunatni ir mācīšanās process ne tikai jauniešiem, bet arī sabiedrībai kopumā. 22 Erasmus+ jaunatnes jomas nacionālās aģentūras kopā ar partneriem 2015. gadā uzsāka Erasmus+ stratēģiskās sadarbības projektu "Europe Goes Local". Viens no projekta galvenajiem rezultātiem ir harta. Tā ir izstrādāta Eiropas mērogā, iesaistot plašu personu loku visos līmeņos, ieskaitot valdības, pašvaldības, NVO, jaunatnes organizācijas un padomes. Harta ir metodisks instruments un  kontrolsaraksts, lai attīstītu darbu ar jaunatni vietējā līmenī.
  "Maināmies?!"     Rokasgrāmata jauniešiem par to, kā uzrakstīt kvalitatīvu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" jauniešu apmaiņas projekta pieteikumu un to kas vispār ir jauniešu apmaiņas (2019. gada izdevums). MMMMMMMMM
  "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss"     Šajā materiālā atradīsi visu pamatinformāciju par programmu piedāvātajiem projektiem, kā arī papildus informāciju par projektu iesniegšanu, īstenošanu un gala atskaites iesniegšanu (2019. gada izdevums).
             
  Jūsu ceļvedis, veicinot darba ar jaunatni kvalitāti     Praktiski ieteikumi darba ar jaunatni uzlabošanai, pilnveidošanai un attīstīšanai.
  Sociālā iekļaušana programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektos     Praktiski ieteikumi, kā īstenot sociāli iekļaujošus projektus
             
  "Erasmus+: Jaunatne darbībā" mobilitātes projektu darba burtnīca     Šis materiāls būs kā palīgs "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu pieteikumu rakstīšanā.
  Redzamības nodrošināšana projektos. Rezultātu izplatīšana un izmantošana    

Šajā materiālā atradīsi ieteikumus, kā vari nodrošināt sava projekta redzamību, kā efektīvāk izplatīt projekta rezultātus.

  "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un neformālā izglītība     Šajā materiālā atradīsi visu pamatinformāciju par programmas piedāvātajiem projektiem, kā arī papildus informāciju par projektu iesniegšanu, īstenošanu un gala atskaites iesniegšanu (2016. gada izdevums).
  Maināmies!? Jauniešu apmaiņas projekta veidotāja rokasgrāmata    

Maināmies!? Jauniešu apmaiņas projekta veidotāja rokasgrāmata. 

Tajā atradīsiet informāciju par programmu "Jaunatne darbībā", starpkultūru un neformālo izglītību, jauniešu apmaiņu projektu veidošanu no idejas līdz projekta iesniegšanai, kā arī noderīgus resursus apmaiņu projekta īstenošanai.

  Brīvprātīgo uzņemšanas ABC jeb kā būt vislabākajam     Rokasgrāmata Eiropas Brīvprātīgā darba uzņēmējorganizācijām.
  Brīvprātīgo sagatavošanas ABC     Rokasgrāmata Eiropas Brīvprātīgā darba nosūtītājorganizācijām.
  "Ārvalstu brīvprātīgais - pievienotā vērtība tavai organizācijai"     Šis materiāls ir paredzēts organizācijām, kuras vēlētos uzņemt brīvprātīgos. Tajā aprakstītas pamatlietas, kas būtu jāņem vērā, īstenojot Eiropas Brīvprātīgā darba projektu.
  Rokasgrāmata Brīvprātīgā darba brīvprātīgo mentoriem angļu valodā (Be the Hero, be a Mentor)     Rokasgrāmata ir viegli uztverams materiāls un palīgs tiem mentoriem, kas ir kouči ārvalstu brīvprātīgajiem, kas darbojas citā valstī Brīvprātīgā darba projektā
  Starptautiskās jauniešu iniciatīvas      

Informatīvs materiāls par starptautiskiem jauniešu iniciatīvas projektiem, kurā varēsi noskaidrot, kādi soļi jāsper, lai īstenotu šāda veida projektu. Materiālā uzzināsi arī vairāk par jauniešu ieguvumiem no projektiem un īstenotajiem projektiem Latvijā un citviet.

  Jauniešu demokrātijas projekti       Informatīvs materiāls par jauniešu demokrātijas projektiem, kas soli pa soli izskaidro, kas ir demokrātijas projekts, tā būtība un dalībnieki, kā arī sniedz ieskatu īstenotajos projektos.
   ABC par EBD      

Rokasgrāmata iepazīstina ar ES programmas "Jaunatne darbībā" 2. apakšprogrammu "Eiropas Brīvprātīgais darbs": ceļvedī brīvprātīgajam iekļautas gan formalitātes, gan radoši praktiski padomi, gan pieredzes stāsti.

    Mūžizglītības galvenās pamatprasmes      

Šī ir Eiropas Komisijas veidotā bukleta "Key Competences for Lifelong Learning. European Reference Framework." tulkojums latviešu valodā. Eiropas Komisija  šajā bukletā ir apkopojusi un izskaidrojusi astoņas pamatprasmes, kurām jāpiemīt indivīdam, lai viņš pilnvērtīgi varētu iekļauties sabiedrībā.

  Audio grāmata par neformālo izglītību un tās metodēm       Tā iekļauj skaidrojumus par neformālo izglītību, tās teorētisko apskatu, ieguvumiem iesaistoties tajā un izmantošanas iespējām, kā arī labās prakses piemērus. 
  Interaktīvs metodiskais materiāls par jauniešu grupu un komandas veidošanu un vadību jaunatnes darbā     Metodiskais materiāls darbā ar jaunatni iesaistītajām personām par jauniešu grupu un komandas veidošanu un vadību jaunatnes darbā, ietverot gan šīs jomas teorētisku apskatu, gan idejas un praktiskus pieredzes piemērus, lai izskaidrotu un motivētu jaunatnes darbiniekus saprast grupu/komandu vadības būtību un, lai efektīvāk palīdzētu organizēt tās ideju un mērķu sasniegšanu.
  Interaktīvs metodiskais materiāls „Esi Uzņēmīgs”     Metodiskais materiāls jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām par jauniešu kompetenču attīstību, ietverot gan šīs jomas teorētisku apskatu, gan idejas un praktiskus piemērus kompetenču attīstībai, lai jaunieši un darbā ar jaunatni iesaistītās personas veiksmīgi uzsāktu un realizētu dažādas idejas, aktivitātes un projektus. Materiālā iekļaujamas arī metodes un aktivitātes, kas palīdzētu pilnveidot un trenēt, papildus ietverot arī pielikumu jaunatnes darbiniekiem, kurā izskaidrota uzdevumu būtība  un padomi, kā balstoties uz šiem uzdevumiem un metodēm, veidot attīstības programmas, vai jauniešu centru iknedēļas tikšanās procesus.
  Stāstu stāstīšana kā pieeja un instruments darbā ar jauniešiem    

Animācijas filmas galvenais mērķis ir ieinteresēt, motivēt un iedrošināt jauniešus un jaunatnes darbiniekus radīt un izplatīt jauniešiem noderīgu informāciju caur dažādiem informācijas kanāliem, izmantojot stāstu stāstīšanas tehnikas. 

Šī animācijas filma var palīdzēt:

 • radīt izpratni par stāstu stāstīšanu kā pieeju un instrumentu darbā ar jauniešiem;
 • veidot pozitīvāku un efektīvāku izpratni vienam par otru, valsti, pasauli un kā tas dot mums iespēju mācīties vienam no otra, un vienam par otru;
 • veicināt radošo izpausmju daudzveidību.
  Pašizaugsmes un pašizziņas iespējas piedaloties neformālās izglītības aktivitātēs    

Šīs animācijas filmas galvenais vēstījums ir par pašizaugsmes/pažizziņas iespējām piedaloties neformālās izglītības aktivitātēs Ar animācijas filmas palīdzību tiks dota iespēja noskaidrot kā neformālā izglītība var palīdzēt izzināt un iepazīt sevi, lai novērtētu savu unikalitāti un ietu to ceļu, kas pašam šķiet interesants.

Animācijas filma:

 • sniegs izpratni par neformālo izglītību un tās pamatprincipiem;
 • sniegs informāciju par neformālās izglītības pamatinstrumentiem, metodēm un iespējamo ietekmi;
 • atspoguļos neformālās izglītības lomu jauniešu pašizaugsmes/pašizziņas procesā;
 • parādīs, kādēļ būtu vērts iesaistīties neformālās izglītības aktivitātēs.
  Āra dzīves aktivitātes un piedzīvojumu pedagoģija jaunatnes darbā    

Šīs animācijas filmas mērķis ir iedrošināt, motivēt un radīt lielāku izpratni par āra dzīves aktivitāšu un piedzīvojumu pedagoģiju, kā arī tās filozofijas efektīvu izmantošanu jaunatnes darbā.

Animācijas filma:

 • sniedz īsu ieskatu āra dzīves aktivitāšu un piedzīvojumu pedagoģijas vēsturē un kā to izmanto jaunatnes darbā citur pasaulē;
 • atbildēs uz jautājumiem – kāpēc šī pieeja ir efektīva? kam tā ir paredzēta? kādas jauniešu kompetences tā attīsta?;
 • palīdzēs veidot un sagatavot efektīvu un jauniešiem atraktīvu un saistošu programmu/pasākumu;
 • rosinās interesi izmantot āra dzīves aktivitātes un piedzīvojumu pedagoģiju darbā ar jauniešiem, kā arī norādīt uz ieguvumiem, izmantojot šo pieeju.
  Koučinga meža burvestīvas darbā ar jauniešiem    

Šī animācijas filma nebūs par koučingu tā klasiskajā izpratnē. Šis ir koučinga maģisko rīku apkopojums, kuri var būt noderīgi darbā ar jauniešiem jebkur jūsu ikdienā – jauniešu centrā, skolā, uz ielas vai interešu pulciņā.

Visi filmā redzamie tēli ir izdomāti un jebkādas sakritības ar reālām personām ir nejaušība. Tomēr tēli ir apzināti veidoti, lai palīdzētu jums izprast koučinga pielietojumu jaunatnes darbā. 

Filmu veidojuši trīs apmācītāju kolektīvs pēc Latvijas – Šveices sadarbības programmas pasūtījuma, liekot kopā teorijā un praksē gūtās prasmes un zināšanas par koučingu un tās pielāgojot realitātei jaunatnes darbā Latvijā, kā arī iedvesmojoties no latviešu folkloras, latviešu un pasaules literatūras klasikas, meža zvēriem, saviem draugiem un domubiedriem.

  Attīsti savas komunikācijas un prezentācijas prasmes    

Šī animācijas filma:

 • parāda dažādus komunikācijas stilus un to izmantošanu atbilstoši komunikācijas mērķim;
 • rosina spēju komunicēt ar cilvēkiem no atšķirīgas etniskās, sociālās, ekonomiskās vai kultūras vides;
 • sniedz informāciju, kā apzināties savas komunikācijas barjeras un kā tās pārvarēt;
 • iedrošina veikt dažāda veida uzdevumus skatītājiem, lai uzlabotu viņu kompetences šajā jomā. Uzdevumi ir vienkārši un viegli izpildāmi – sākot no sevis  izzināšanas līdz uzstāšanās vairāku cilvēku priekšā. Galvenais ir motivēt mēģināt pielietot redzamās zināšanas reālās dzīves situācijās.
  Viss par Youthpass     „Viss par Youthpass” ir apskatītas divas tēmas:
•    Youthpass process tā dažādajos posmos;
•    dažādas metodes un instrumenti, lai notiktu Youthpass process.

Rokasgrāmata ir domāta tiem, kuri virza jauniešu mācīšanās procesu „Jaunatne darbībā” projektos: mentoriem, jaunatnes darbiniekiem/līderiem, koučiem, apmācību vadītājiem.

  Metodiskais apmācību materiāls „Redzi citādāk!” reproducēšanai Braila rakstā    

Metodiskie apmācību materiāli „Redzi citādāk!” reproducēšanai Braila rakstā ir izveidoti, lai iedrošinātu pēc iespējas vairāk vājredzīgo un neredzīgo jauniešu (vecumā no 15–25 gadiem) iesaistīties dažādos neformālās izglītības pasākumos.

Šajā materiālā jūs atradīsiet informāciju par neformālās izglītības jēdzienu un principiem, jauniešu līdzdalības principiem un veidiem, projektiem (no idejas līdz īstenošanai), kā arī labās prakses piemērus, noderīgus resursus (organizācijas un iestādes) un papildus izmantojamās literatūras/interneta avotu sarakstu.

  Metodiskais apmācību materiāls „Redzi citādāk!” reproducēšanai Braila rakstā     Šajā materiālā jūs atradīsiet dažādas neformālās izglītības metodes, kas orientētas uz ritmu, skaņu un tausti, noderīgus resursus (organizācijas un iestādes), papildus izmantojamās literatūras un interneta avotu sarakstu, kā arī praktiskus ieteikumus neformālās izglītības apmācību organizēšanai un īstenošanai jauniešiem ar redzes invaliditāti.
  Brauksi līdzi? Re, kur FORMULA! Rokasgrāmata jauniešu līdzdalības veicināšanai     Tev – jaunatnes darbiniekam, līderim, vadītājam – ir lieliska iespēja braukt piedzīvojumu ceļojumā, ko sauc par LĪDZDALĪBU!
Šī grāmata ir mūsu piedāvātā formula šim ceļojumam. Piedāvājam aktīvas iesaistīšanās rokasgrāmatu, darba burtnīcu ar jautājumiem un atbildēm.
Ticam, ka FORMULA kļūs Tev par praktisku padomdevēju un iedvesmas avotu jaunām pieejām, kā veicināt jauniešu līdzdalību.
Tāpat kā neformālajā izglītībā, arī šī materiāla izstrādē tiek iekļauta gan teorija, gan prakse un pieredzes stāsti.
  Koučinga ceļvedis, Jauniešu iniciatīvas un līdzdalība     Rokasgrāmata jauniešu līdzdalības atbalstam. Publicēta 2006. gada maijā, papildināta 2008. gada maijā. Tulkojums latviešu valodā sagatavots 2013. gadā.
  Skolotāja ABC neformālajā izglītībā       Brošūra piedāvā uzzināt vairāk par neformālo izglītību un tās izmantošanas iespējām skolā. Atradīsiet arī noderīgu informāciju par programmu „Jaunatne darbībā” un dažādu projektu pieredzi, kuri īstenoti skolās un organizācijās visā Latvijā.
   Paralēles       Brošūras mērķis ir uzlabot izpratni par sociālās iekļaušanas projektiem programmā „Jaunatne darbībā”. Brošūrā ir izskaidrots, kas ir sociālā iekļaušana, kas ir tās mērķauditorija, kādus pasākumus var īstenot programmā „Jaunatne darbībā” un kam ir jāpievērš uzmanība, veidojot sociālās iekļaušanas projektus.
           

 

  Neformālās izglītības metodes      

Neformālās izglītības pieejas un principu īstenošanai apmācībās un projektos tiek izmantotas dažādas neformālās izglītības metodes. Piedāvātais metožu apkopojums palīdzēs projektu īstenošanas un neformālas izglītības procesā.

   DARI TO AR EUROMED